Dossier vergoedingsaanvraag

Indien je schade hebt geleden door slechte weersomstandigheden die erkend werden als een algemene ramp, kun je een dossier indienen bij de dienst Rampenschade van de provincie Antwerpen om een schadevergoeding te bekomen. Dit dossier bestaat uit twee soorten aanvraagformulieren en de nodige documenten als bewijsmateriaal. In principe, kun je alle schade aangeven, maar er zijn een aantal beperkingen op wat effectief vergoed wordt door het rampenfonds.

Aanvraagformulieren

Op een algemeen formulier over je identiteit vul je een aantal persoonlijke gegevens in en geef je een samenvatting van de schade, die op bijzondere formulieren in detail worden opgesomd.

 • voor natuurlijke personen (particulieren)

 • voor rechtspersonen (wettelijk erkende verenigingen en vennootschappen)

Afhankelijk van de soort schade die je geleden hebt, moet je bepaalde bijzondere formulieren invullen voor de verschillende soorten schade. Er zijn vijf soorten formulieren voor vijf soorten schade:

 • Formulier A: voor alle gebouwen en “beweegbare” woonlokalen (caravans) die als woning worden gebruikt. Schade aan het gebouw en alles wat er aan vast hangt, bijvoorbeeld ook schade aan zaken die niet verhuisd kunnen worden, zoals een keuken of badkamer.

 • Formulier B: voor meubelen en roerende goederen voor dagelijks en huishoudelijk gebruik.
  Schade aan inboedel voor particulieren en voor bedrijven schade aan bijvoorbeeld bureaumateriaal.

 • Formulier C: voor professionele bedrijfsuitrusting en voorraden voor alle beroepen, met uitzondering van de landbouw. Schade aan bijvoorbeeld machines.

 • Formulier D: voor alle goederen die gebruikt worden voor een landbouwbedrijf, met uitzondering van de gebouwen zelf. Schade aan teelten, landbouwmachines, ...

 • Formulier E: voor de onbebouwde onroerende goederen met inbegrip van bosaanplantingen.
  Schade aan aangelegde tuinen en bosaanplantingen, maar dit is niet van toepassing voor particulieren. Bijvoorbeeld een restauranthouder, die een aangelegde tuin heeft voor recepties.

Je kunt de aanvraagformulieren ophalen op het gemeentehuis, telefonisch bestellen of downloaden via de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Bewijsstukken

Je vervolledigt het dossier met de nodige documenten die dienen als bewijsmateriaal: een opsomming en beschrijving van de schade, bewijzen van de schade (eigendomsattesten, facturen, foto’s, ...), een nationaliteitsbewijs, gezinssamenstelling, attesten van de landbouwschattingscommissie, ...Stuur geen originele facturen of documenten, maar door de gemeente voor eensluidend verklaarde kopieën. Probeer om zo volledig mogelijke dossiers op te sturen. Als een dossier niet volledig is en de wettelijk voorziene termijn is bijna verstreken, dien je dossier dan onvolledig in (de nodige documenten zullen door de dienst Rampenschade worden opgevraagd).

Wat kun je als getroffene aangeven?

 • Je hebt het recht om elke soort schade aan te geven, maar niet alles is vergoedbaar.

 • Wat niet is aangegeven kan niet in aanmerking komen. Indien je twijfelt of bepaalde schade in aanmerking komt, geef je deze dus best aan. De expert zal achteraf de niet-vergoedbare posten schrappen.

 • Luxegoederen, hobbymateriaal en gestockeerde goederen worden niet vergoed.

 • In geval van overstromingen, aardbevingen, opstuwen of overlopen van openbare riolen, aardverschuivingen of grondverzakkingen, kunnen er geen tussenkomsten verleend worden voor goederen die in principe verzekerd kunnen worden volgens een verzekeringsovereenkomst “brand-eenvoudige risico’s”.

Om de schade te ramen, kun je beroep doen op een privé-expert maar dit is niet noodzakelijk. Je kunt ook zelf de schade omschrijven en ramen aan de hand van facturen en dergelijke. Een opsomming van de schadeposten met een geraamd bedrag is dus voldoende.

Postadres:

Federale diensten van de Gouverneur
Dienst rampenschade
Italiëlei 4 bus 16
2000 Antwerpen


 

 

FOD Binnenlandse Zaken - Federale Diensten van de gouverneur van de provincie Antwerpen - Dienst Reispassen/Dienst Rampenschade/Dienst Civiele Veiligheid/Dienst Wapens