Vergoedingsaanvraag indienen

Wie kan een aanvraag indienen?

De persoon die eigenaar was van het geteisterd goed ten tijde van de ramp dient de vergoedingsaanvraag in. Indien de eigenaar overleden is, dienen de rechthebbenden van de nalatenschap de aanvraag in. Wanneer het om een rechtspersoon gaat, dient de raad van bestuur of het leidend organisme het dossier in (een of meer beheerders, afhankelijk van de statuten van de vennootschap).

Ingeval van onverdeeldheid zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Ofwel kan iedere eigenaar een aparte aanvraag indienen voor zijn eigen deel.

  • Ofwel kunnen alle eigenaars die in onverdeeldheid zijn, gezamenlijk hun schade aangeven op dezelfde formulieren en allemaal samen deze formulieren ondertekenen.

  • Ofwel dient één van de onverdeelde eigenaars een aanvraag in voor het geheel van alle goederen die in onverdeeldheid zijn. Die persoon doet de aanvraag dus in naam van alle anderen, die ene eigenaar ondertekent alle formulieren. Om te bewijzen dat hij de aanvraag doet voor alle onverdeelde eigenaren, moet er een volmacht worden opgestuurd. Die volmacht moet in twee exemplaren worden opgesteld. Op de volmachtbrief moeten de handtekeningen staan van elke volmachtgever afzonderlijk én de handtekening van de persoon die de volmacht krijgt en aanvaardt. Elke handtekening op de volmacht zal moeten bekrachtigd worden door het gemeentebestuur van de woonplaats van elke ondertekenaar. Dient de syndicus het dossier in, dan heeft hij eveneens een specifieke volmacht nodig van iedere onverdeelde eigenaar (zie hierboven). In volgende gevallen moeten er steeds twee aanvragen ingediend worden:

  • Indien een persoon tegelijkertijd schade heeft geleden aan goederen waarvan hij alleen eigenaar was en schade aan goederen die hij in onverdeeldheid bezat.

  • Indien twee echtgenoten schade hebben aan gemeenschappelijke goederen en één van hen schade heeft aan eigen goederen. Een uitzondering op deze regel geldt voor gehuwden onder het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten. Zij dienen altijd één aanvraag in.

 

Indieningstermijn

Je kunt een vraag om schadevergoeding pas indienen na de officiële erkenning van de ramp en je moet je aanvraag indienen vóór het verstrijken van de indieningtermijn. Deze valt uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op de maand waarin de erkenning van de ramp verschijnt in het Belgisch Staatsblad. Voorbeeld: als een Koninklijk Besluit waarbij een ramp erkend wordt in het Belgische Staatsblad verschijnt op 8 april 2009, loopt de indieningtermijn tot 31 juli 2009. Hou er rekening mee dat sommige gemeentebesturen de dossiers gezamenlijk aan mij bezorgen.

 

 

Waar moet je jouw aanvraag indienen?

Je dient het dossier in twee exemplaren in bij de gouverneur van de provincie waar de getroffen goederen zijn gelegen. Het correcte postadres vind je hieronder. Indien je schade hebt geleden in de provincie Antwerpen, moet je jouw vraag tot financiële tegemoetkoming bezorgen aan mij. Wanneer je schade hebt in verschillende provincies kun je kiezen aan welke gouverneur je de aanvraag richt. Bij je gemeente- of stadsbestuur is er een ambtenaar aangesteld om de getroffenen te begeleiden bij het samenstellen en invullen van een vergoedingsaanvraag.

Postadres:

Federale diensten van de Gouverneur
Dienst Rampenschade
Italiëlei 4 bus 16
2000 Antwerpen

 

 

FOD Binnenlandse Zaken - Federale Diensten van de gouverneur van de provincie Antwerpen - Dienst Reispassen/Dienst Rampenschade/Dienst Civiele Veiligheid/Dienst Wapens