Gouverneur vaardigt tijdelijk captatieverbod uit in 9 stroomgebieden

publish date
02.07.2019

Vanaf 2 juli 2019 geldt een tijdelijk captatieverbod in 9 stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen.

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een captatieverbod voor 9 stroomgebieden in. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op.

Deze kaart geeft een overzicht van de 9 stroomgebieden waar het captatieverbod geldt. Het gaat om de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske. In deze gebieden mag geen water worden onttrokken uit de onbevaarbare waterlopen. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen mee te beregenen. Visvijvers  moeten volledigworden afgekoppeld van de waterlopen. Alleen zeer uitzonderlijk capteren van drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat evenals het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, wordt niet verboden en blijft toegelaten.

Het tijdelijk verbod geldt voor onbepaalde duur want tot de opheffing van het politiebesluit.
Het blijft minstens geldig tot en met 29 juli 2019.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via www.cathyberx.be, www.provincieantwerpen.be/waterlopen of de Twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Gedifferentieerde droogte-aanpak in Provincie Antwerpen
Antwerpen is de eerste provincie die een nieuwe en meer gedifferentieerde aanpak hanteert bij het beheersen van de droogteproblematiek van haar waterlopen. De provincie heeft  in totaal 15 kwetsbare stroomgebieden in beeld gebracht waar duurzaam water- en natuurbeheer een sneller captatieverbod vereisen. Door extreme droogte komen immers de waterkwantiteit en -kwaliteit in gedrang, en kunnen ook planten en beschermde dieren onherroepelijk aangetast worden. In navolging van Europese wetgeving dient de provincie dit te voorkomen.

Deze maatregel komt ten goede aan het (grond)watersysteem. Door de bovenstroomse valleien te gebruiken als sponzen die het water traag loslaten, blijft de hele vallei langs de hele waterloop langer vochtig. Dat is goed voor alle dieren, planten en gewassen langs de beek.  

In de stroomgebieden waar het captatieverbod vanaf nu geldt, worden zo ook Europees beschermde vissoorten beter beschermd. Het is belangrijk dat de jarenlange inspanningen om deze soorten te behouden niet teniet worden gedaan.

Een lokaal captatieverbod is eerder een uitzonderlijke maatregel. De provincie is in haar taak als waterbeheerder vooral proactief bezig met het beheersen van de waterproblematiek door bijvoorbeeld waterlopen te hermeanderen, valleigebieden op te waarderen en overstromingsgebieden aan te leggen.

U kan de tekst van het politiebesluit alsook de lijst met veelgestelde vragen hier nalezen.

 

Volgende van de detaillijst