Eedafleggingen burgemeesters provincie Antwerpen gestart

publish date
12.12.2018

Vorige week vonden in de provincie Antwerpen de eerste eedafleggingen van de burgemeesters plaats voor de legislatuur 2019-2024.  Op donderdag 6 en vrijdag 7 december kwamen er in totaal 10 burgemeesters langs bij gouverneur Cathy Berx.

Op donderdag 6 december legden 5 burgemeesters uit de Zuiderkempen: Johan Leysen (Balen), Vera Celis (Geel), Nele Geudens (Meerhout), Wim Caeyers (Mol) en Patrick Geuens (Retie) de eed af alsook burgemeester Koen Van Den Heuvel van de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands.

Op vrijdag 7 december was het de beurt aan Sven Deckers (Brecht), Koen Volckaerts (Hove), Johan De Ryck (Ranst) en Maarten De Veuster (Schoten) uit het arrondissement Antwerpen.
   
 

Openingsrede 2018: Meanderende lijnen doorheen tien jaar gouverneurschap

publish date
26.11.2018

Op vrijdag 23 november sprak gouverneur Cathy Berx haar jaarlijkse ‘state of the province’ uit voor de voltallige provincieraad.  Ter gelegenheid van haar tienjarig gouverneurschap blikte de gouverneur dit jaar terug en vooruit op zes thema’s die haar de voorbije tien jaar nauw aan het hart lagen en nog steeds relevant blijven voor provincie Antwerpen in een voortdurend veranderende wereld en beleidscontext.

 1. Veiligheid: wijze zelfredzaamheid en zero
  Een veilige provincie is een aantrekkelijke provincie. Zij gaat in op de diverse initiatieven die zij en provincie Antwerpen de voorbije 10 jaar ontwikkelden op het vlak van veiligheid. Daarnaast breekt gouverneur Berx een lans voor meer zelfredzaamheid en actieve inbreng van burgers om de veiligheid van wijken, buurten, straten en finaal de hele samenleving te verhogen. In het verkeer blijft de gouverneur samen met alle partners ijveren voor nul, geen, zero slachtoffers. Want elk verkeersslachtoffer is en blijft er één te veel.

 2. Duurzaamheid: zero-emissie, energie-onafhankelijkheid, ZETA en internalisering van externe effecten
  Antwerpen, een energieonafhankelijke provincie die geen energie verspilt én evenveel hernieuwbare energie produceert als de vraag naar energie groot is, is voor gouverneur Cathy Berx geen droom maar een scherpe ambitie. Deze ambitie halen veronderstelt een succesvolle inzet op meer wind- en zonne-energie, op warmterecuperatie en (on) diepe geothermie.  Maar niet alle initiatieven lukten. ZETA (Zero-Emissie Transport Antwerpen) dat zij destijds samen met wijlen Rudi Thomaes lanceerde, leverde niet het gewenste resultaat op: overheidsmaatregelen om vrijwillige, onafhankelijk gemonitorde doelstellingen op het vlak van emissie en lawaai-reductie door bedrijven, beter af te dwingen met het oog op schonere lucht en minder lawaai. Tot slot gaat ze in op kleinere maar veelbelovende projecten zoals Hydroville, de waterstofboot van CMB. En houdt ze een pleidooi voor de internalisering van alle externe effecten van emissies en vervuiling.

 3. Mobiliteit: Toekomstverbond, modal shift en de onomkeerbaar verworven co-creatie
  Schone en andere mobiliteit zijn volgens gouverneur Cathy Berx nog grotere gamechangers dan meer mobiliteit door meer infrastructuur. Idealiter gaan ze hand in hand. Het Toekomstverbond dankzij het puike werk van intendant Alexander D’Hooghe en de verworvenheid van co-creatie via werkbanken maken dat burgerbewegingen en overheden voortaan samen werk maken van leefbaarheid, mobiliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Een overkapte Ring, een ambitieuze modal shift en aangepaste nieuwe infrastructuur, maken meer kans op slagen dan ooit tevoren. In december vindt eindelijk de eerste werkbank Haventracé plaats.

 4. Technologie: vierde industriële revolutie, Antwerp smart city en IOT
  We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. De vierde industriële revolutie zal disruptief zijn. Antwerpen gaat er alvast zeer creatief mee aan de slag in de terechte ambitie om uit te groeien tot een smart city dankzij de wijze inzet van IoT en het gebruik van big data in een open en robuust netwerk. En hoewel technologie veel vermag, blijft de keuze of en hoe ze wordt ingezet, best mensenwerk.

 5. Goed bestuur
  Slimme provincies kennen hun uitdagingen en veroveren zich een goede plek in het vrij complexe tijdperk van multi-level governance. Ze zijn flexibel, passen zich voortdurend strategisch aan en creëren schaal. Tegelijkertijd groeien ze uit tot de beste leveranciers van diensten aan de lokale besturen en richten ze hun blik naar de wereld.

 6. Mensen maken het verschil
  Zolang mensen, hun ideeën en de vertaling ervan in maatschappelijke, technologische en institutionele vernieuwing dé doorslaggevende factor blijven, zijn we allemaal aan zet, hebben we iedereen nodig en geloven we oprecht in de kracht van mensen.


U kan de volledige tekst van de openingsrede nalezen in het online magazine dat we voor deze gelegenheid samenstelden en u kan raadplegen via volgende link: https://provincie-antwerpen.preview.instantmagazine.com/publicaties/rede-2018/welkom/

Behalve de tekst, kan u er ook bijkomende foto’s en videofilmpjes over de verschillende thema’s (o.m. over Antwerp Smart City, de vierde industriële revolutie,…) bekijken.


Resultaten coördinatieoverleg populatiebeheer everzwijnen

publish date
07.11.2018

Op vraag van Vlaams Minister Joke Schauvliege organiseerde gouverneur Cathy Berx een afstemmend overleg over de schade veroorzaakt door everzwijnen, de bejaging ervan en de vermijding van de Afrikaanse varkenspest (AVP).
Alle relevante partners waren op het overleg aanwezig: Agentschap voor Natuur en Bos, INBO, FAVV, de directeur Noodplanning van de gouverneur, de jagers, de landbouw- en natuursector.

Afrikaanse varkenspest is niet gevaarlijk voor de mens, maar kan wel grote economische schade voor de varkenssector veroorzaken.

Voor meer info over AVP kunt u terecht op de volgende website: http://www.afsca.be/avp/

In tegenstelling tot in Wallonië (provincie Luxemburg) is er in Vlaanderen nog nergens Afrikaanse varkenspest vastgesteld, dus uiteraard ook niet in provincie Antwerpen. Niettemin is grote waakzaamheid geboden en moeten we al doen wat mogelijk is om AVP te vermijden. Maatregelen om het risico op besmetting uit te sluiten of te verkleinen, zijn noodzakelijk. Het beheersen van de everzwijnpopulatie is noodzakelijk om twee redenen: schade aan gewassen, tuinen, waardevol natuurgebied beperken én vermijden dat Afrikaanse varkenspest ook in Vlaanderen opduikt.
   
Het overleg leverde volgende resultaten op:

 • De problematiek van de AVP en het populatiebeheer is bijzonder complex. Om die reden is uitgebreid ingezet op kennis- en informatiedeling en op de bewustmaking van de risico’s. De lokale besturen en de provincie zullen verder werk maken van een heldere en alomvattende communicatie aan alle betrokken stakeholders en de burgers in het algemeen.
 • Alle partners zijn het erover eens dat populatiebeperking absoluut noodzakelijk is, anders ontstaat een ongewenste exponentiële populatiegroei.
 • Schadebeperking is de prioritaire doelstelling van de diverse concrete maatregelen. Iedereen erkent dat het een illusie is om de volledige everzwijn-populatie uit te roeien. Dat is niet de optie en zou ook onmogelijk en onhaalbaar zijn. Ook in Vlaanderen is er plaats voor een beheerste everzwijnpopulatie in het bijzonder op plaatsen waar de dieren geen of minimale en aanvaardbare schade veroorzaken.
 • Er werd een overzicht gegeven van de noodzakelijke preventieve maatregelen om besmetting van varkens in buitenloop te vermijden. FAVV controleert  varkensbedrijven en particuliere varkenshouders. Het FAVV ziet toe o.m. op de correcte uitvoering van de dubbele afsluiting. De Vlaamse diensten gaven informatie over de steunmogelijkheden om andere vormen van besmetting met AVP door everzwijnen te vermijden.
 • De concrete aanpak op het terrein en de concrete maatregelen moeten worden uitgewerkt door de bestaande faunabeheerzones (FBZ).

  De FBZ komen opnieuw samen voor het einde van dit jaar om nieuwe afspraken te maken over populatiebeheer. Zij houden daarbij rekening met de problematiek van de AVP. De vorige plannen zijn gemaakt toen er van AVP in België nog geen sprake was.

  De gemeenten zullen worden uitgenodigd voor het overleg van de FBZ;

  Momenteel zouden niet alle afspraken gemaakt binnen de FBZ correct worden nagekomen. Kennelijk zijn ze te vrijblijvend. Aan bevoegd minister Joke Schauvliege zal worden gevraagd om de afspraken gemaakt in de FBZ dwingender te maken.

 • Lokale besturen zullen actiever sensibiliseren / communiceren. Deze communicatie zal worden gestroomlijnd. Hierbij zal ook veel aandacht gaan naar:

  Het melden van schade (een duidelijk schadebeeld is essentieel om gerichte bestrijdingsmaatregelen te nemen) en de opruiming en verwijdering van dode everzwijnen;.

  Het nemen van preventieve maatregelen (erfafsluiting, beschermen van de bedrijfszetel, …).

 • Slachtafval van geschoten everzwijnen moet reglementair worden afgevoerd. In de praktijk gebeurt dit niet altijd, wat een risico op verspreiding van AVP inhoudt. ANB zal op korte termijn een regeling uitwerken waarbij het agentschap de kosten voor de verwerking op zich zal nemen.

 • De gouverneur roept alle actoren (landbouw, jagers, natuursector, lokale besturen, …) op om, binnen de bestaande overlegstructuren (FBZ en WBE), hun verantwoordelijkheid te nemen en nog beter samen te werken, om de gedeelde doelstelling: schadebeperking en de correcte uitvoering van de nieuwe Faunabeheerplannen (beperking van everzwijnpopulatie) te verzekeren. Goede samenwerking, een geïntegreerde en integrale benadering zijn cruciaal om gedeelde doelstellingen te halen en resultaten te boeken

 • De gouverneur roept in februari 2019 opnieuw een overleg samen om de situatie te evalueren en zal rapporteren aan Vlaams minister Schauvliege.
Meldpunt schade door everzwijnen: www.natuurenbos.be/meldpuntschade

Meldpunt dood everzwijn (provincie Antwerpen): Vogelopvangcentrum (VOC) Brasschaat Kapellen:  0473 48 48 97

Gouverneur bezoekt controlepost in Brecht tijdens provinciale WODCA-actie

publish date
23.10.2018

Op zaterdag 20 oktober bezocht de gouverneur een controlepost van de Politiezone Voorkempen, in het gezelschap van Luc Aerts, burgemeester van Brecht, HCP Jean-Claude Gunst, Directeur-Coördinator Federale Politie Arrondissement Antwerpen en HCP Geert Smet, korpschef van de Politiezone Voorkempen.

Gouverneur Cathy Berx: "Voor alles,  heel hartelijk dank aan alle politiemensen, de studenten van campus Vesta en aan allen die van de WODCA-controles steeds weer een succes maken. Het is vooral dankzij hun inzet dat een cruciale gedrags- en mentaliteitswijziging kan worden afgedwongen die  cruciaal is om het aantal weekendongevallen en verkeersslachtoffers door nachtelijke weekendongevallen duurzaam terug te dringen.”  

Resultaten van de controles van de WODCA-actie van 20-21 oktober 2018

Resultaten WODCA-snelheidscontroles:

1 858 bestuurders werden op snelheid gecontroleerd. Daarvan reden er 166 te snel (9.0 %).

Resultaten WODCA-alcoholcontroles
5 320 bestuurders werden aan een alcoholcontrole onderworpen, waarvan 196 bestuurders een positieve ademtest aflegden (3.7 %).  Van de 196 bestuurders die meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed hadden, hadden 116 bestuurders zelfs meer dan 0,8 promille in het bloed (of 59.2 %).

Resultaten WODCA-drugscontroles
Bij 11 chauffeurs werd een speekseltest afgenomen. 6 chauffeurs testten positief op de speekseltest en moesten een bloedproef ondergaan.

Ingetrokken rijbewijzen
39 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Calamiteiten en voorvallen:
Politiezone Voorkempen: Een ANPR-camera aan de Schotensteenweg in Brecht registreerde een voertuig dat als gestolen geseind stond.  De interceptie-eenheid van de WODCA-controlepost kon het voertuig, een BMW X5, onderscheppen aan de Laaglandlaan en in beslag nemen.
Politiezone Antwerpen Binnensingel thv Berchem-station: in de wachtrij aan de controlepost probeerden in twee voertuigen passagiers het stuur over te nemen van de bestuurders.  Bij nazicht bleken beide bestuurders een rijverbod te hebben.
• In Politiezone Hekla gebeurde op het einde van de WODCA-actie ter hoogte van het dispositief op de Kontichse N1 een aanrijding.  De bestuurder, afgeleid door GSM-gebruik, reed er in op een stilstaand voertuig.

Toelichting bij de cijfers van de controlenacht van 20-21 oktober 2018
Gouverneur Cathy Berx: “Tijdens de nacht van zaterdag op zondag werd 3.7 % van de gecontroleerde bestuurders betrapt op rijden onder invloed bij grootschalige controleacties in de provincie. In vergelijking met de resultaten van de vorige grootschalige WODCA-controlenachten van oktober 2017 (3.0 %) en maart 2018 (3.2 %) gaat het opnieuw om een lichte stijging.  Helaas blijkt ook deze keer weer dat van de bestuurders die een positieve ademtest aflegden, het ruime merendeel (59.2%) méér dan 0.8 promille in het bloed heeft.  

Het aantal chauffeurs dat te snel reed, stijgt helaas weer  tot bijna 1 op 10 (9%).  Tijdens de vorige provinciale WODCA-controlenacht van oktober 2017 was dat 6.5%, of ongeveer 1 op 15 bestuurders.  In maart zakte dat aantal nog eens aanzienlijk, en werden ongeveer 1 op 30 gecontroleerde bestuurders of 3.1 % betrapt op te snel rijden.”  

Toelichting bij de cijfers van de controlenacht van 20-21 oktober 2018
“Bij elk bezoek aan de WODCA-acties  stel ik vast dat verkeersveiligheid helaas nooit verworven is, maar elke dag opnieuw moet worden waargemaakt door álle verkeersgebruikers: vrachtwagenchauffeurs, automobilisten, bus –en tramchauffeurs, motorrijders, fietsers, voetgangers.  Opvallend is dat tijdens de weekendnachten in de periode januari tot en met september het aantal dodelijke verkeersslachtoffers van 12 naar 3 gedaald is. Maar het enige perspectief is en blijft nul slachtoffers. Elk verkeersslachtoffer door een ongeval is er één te veel.  

De boodschap is en blijft dan ook hard werken, veel controleren, de pakkans blijven verhogen.  Want de cijfers van de eerste periode van 2018  tonen bijvoorbeeld ook dat het aantal zwaargewonden lichtjes steeg.  Ook de snelheidsovertredingen stegen van 8.2% naar 9.1%.

Alle WODCA-resultaten januari – september 2018 kan u hier nalezen.

Stem mee voor de Port of Antwerp Sustainability Award 2018

publish date
10.10.2018

De haven van Antwerpen, als koploper in het creëren van duurzame toegevoegde waarde, wil alle bedrijven die actief zijn in de haven, aanmoedigen om effectief bij te dragen aan een transitie naar een duurzamere haven. Hiertoe reiken het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport VOKA tweejaarlijks een Sustainability Award uit. Met deze award willen de organisatoren duurzame initiatieven genomen door havengebruikers extra onder de aandacht brengen en bedrijven stimuleren om duurzaam te ondernemen. Dit jaar werden 18 projecten ingediend en hieruit heeft de jury 3 genomineerden gekozen: Ashland Specialties Belgium, BASF en CMB NV. Vanaf vandaag kan het brede publiek online haar stem uitbrengen. Op 29 november wordt de award uitgereikt aan de opvolger van Ecluse, de winnaar van de vorige editie.

Jurylid en gouverneur Cathy Berx steunt het initiatief en roept éénieder op om zijn stem uit te brengen. Stemmen voor één van de drie duurzame projecten kan door te klikken op deze link.

Netedag 2018

publish date
10.10.2018

Op de Netedag 2018 stonden alle partners stil bij de realisaties en vooral de uitdagingen om hun gezamenlijke ambitie te realiseren: samen werken aan een leefbare en veerkrachtige Kleine Netevallei. Locatie van dit jaar was domein Le Paige. Het knappe kasteelpark heeft een rijke geschiedenis en bloeit van de mogelijheden dankzij zijn aanknoping met de Kleine Nete. Gouverneur Cathy Berx benadrukte in haar speech het strategisch belang van het gebied en de hoop om ze- mits bundeling van krachten en gedeelde expertise- te laten uitgroeien tot een robuuste vallei.

Slotmoment actieplan verkeersveiligheid 16 Vlaamse gemeenten

publish date
28.09.2018

Om het aantal verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen liever vandaag dan morgen terug te dringen, sloegen Provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK) de handen in elkaar om samen een project Verkeersveilige gemeente uit te werken. De eerste fase van het project Verkeersveilige gemeente werd vandaag afgesloten met een actieplan verkeersveiligheid voor zestien geselecteerde gemeenten.

16 gemeenten
De provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur, de VSV en OVK selecteerden op basis van de ongevallencijfers zestien deelnemende gemeenten: Bornem, Borsbeek, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Puurs, Ravels, Rijkevorsel, Schelle, Sint-Amands, Vorselaar, Wijnegem en Wuustwezel.  De vier partners hebben voor hen een begeleidingstraject rond verkeersveiligheid uitgewerkt. Werner De Dobbeleer (VSV): ”Fase 1 van dit traject, de verkeersveiligheidscoaching van de VSV onder begeleiding van studiebureau TRIDÉE, is vandaag afgerond. Op basis van een zelfevaluatie ingevuld door de betrokken gemeenten en politiezones, peilden we hoe ze scoorden op vijf aspecten die gerelateerd zijn aan verkeersveiligheid: educatie, handhaving, betrokkenheid, infrastructuur en evaluatie. De bespreking aan de hand van de zelfscan en een inspiratielijst met mogelijke acties resulteerde in een concreet actieplan verkeersveiligheid voor alle zestien gemeenten.”

Koen van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder van OVK, vult aan: “Het SAVE-label betekent dat de ontvangende gemeente zich  grondig voorbereid heeft op de ultieme verkeersveiligheidstest. Het toont tevens de wil aan om verkeersveiligheid binnen de gemeente te laten uitgroeien tot een heuse verkeerveiligheidscultuur, door samenwerking tussen alle betrokken diensten en medewerking  van alle lokale actoren/stakeholders. De letter S van SAVE betekent inderdaad ‘samen’, een essentiële voorwaarde voor succes.”
 
Vervolgtraject Verkeersveilige gemeente
Vanaf vandaag gaan Provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur en OVK in een tweede fase aan de slag met de zestien gemeenten. Zij ondersteunen de gemeenten om de verkeersveiligheidsacties uit het actieplan te verwezenlijken om een SAVE- en een ZERO-label te behalen.Een gemeente ontvangt het SAVE-label na uitvoering van de dertien acties voor de onderwerpen waar OVK binnen het SAVE-actieplan de nadruk op legt.

Luk Lemmens vult aan: “Om het ‘ZERO-label Verkeersveilige gemeente’ te behalen, zorgt een gemeente ervoor dat verkeersveiligheid volledig ingebed is in het bestuur, de gemeentediensten en politiezone aan de hand van een duidelijke visie. Samen formuleren ze verschillende acties ter verbetering van de verkeersveiligheid op hun grondgebied. Vanuit de provincie Antwerpen bieden we onze expertise aan om de gemeente daarbij maximaal te ondersteunen. We maken de acties in het verkeersveiligheidsactieplan concreet en meetbaar, evalueren de snelheids- en ongevallencijfers en optimaliseren de samenwerking tussen politie en gemeente.”

Gouverneur Cathy Berx: “Werken aan verkeersveiligheid doe je niet alleen. Dat de eerste zestien gemeenten amper zes maanden na de officiële aftrap van het project Verkeersveilige gemeente al een concreet actieplan kunnen voorleggen en klaar zijn om te starten met hun ZERO-begeleiding uit fase 2 motiveert. Zolang er doden en zwaargewonden vallen door en in het verkeer, blijft de inzet op verkeersveiligheid immers cruciaal. Een daling van het aantal slachtoffers, na een dramatisch zwaar jaar, is allerminst een reden tot enige zelfgenoegzaamheid. Het doel is en blijft zero, nul, geen slachtoffers in en door het verkeer. Dat gemeenten deze doelstelling massaal onderschrijven, betekent dat ze zowel mijn diepe verontwaardiging als de ambitie steunen. Dat ze geven om de veiligheid van hun inwoners, hun jongeren. Daarom blijven we vastberaden en gedreven om ons gemeenschappelijke doel: nul/ZERO doden en zwaargewonden in en door het verkeer in de provincie Antwerpen, samen met onze projectpartners zonder tijdverlies te realiseren.“
 

Opheffing van het verbod op zachte recreatie en het captatieverbod op de kanalen van provincie Antwerpen

publish date
21.09.2018

De warme zomermaanden zorgden voor een uitzonderlijke bloei van blauwalgen in onze waterwegen. Omwille van de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s was een captatieverbod en verbod op zachte recreatie op verschillende kanalen in de provincie Antwerpen noodzakelijk.  We stellen nu vast dat dat zachte recreatie –en captatieverbod op de kanalen niet langer nodig is.

Tijdens de maand augustus stelden we op verschillende kanalen op het grondgebied van de provincie Antwerpen grote haarden van blauwalgen vast.  Op (delen van) de kanalen  Dessel–Kwaadmechelen, Dessel-Turnhout-Schoten, Bocholt –Herentals en de aftakking naar Beverlo werd er een captatieverbod en ook een verbod op zachte recreatie ingevoerd.

Omdat we het verbod niet langer dan strikt noodzakelijk willen aanhouden, controleert  Vlaamse Waterweg nv dagelijks onze waterwegen op aanwezigheid van blauwalgen.  Deze controles geven een zichtbare afname van de blauwalgenbloei weer. Verdere analyses van waterstalen tonen nu aan dat er geen  gevaarlijke concentraties van toxische stoffen aanwezig zijn zodat dat we opnieuw de veiligheid en gezondheid  van mens en dier kunnen garanderen. 

Waarnemend gouverneur Bram Abrams ondertekende vandaag het politiebesluit dat het captatieverbod en het verbod op zachte recreatie op (delen van) de  kanalen Dessel–Kwaadmechelen, Dessel-Turnhout-Schoten, Bocholt –Herentals en de aftakking naar Beverlo opheft.  Alertheid voor blauwalgen blijft wel nodig, zeker zo lang het warme weer aanhoudt.  Waarnemend gouverneur Bram Abrams dankt iedereen voor het begrip tijdens de voorbije weken.  

 

Derde online verkeerscampagne 'Rij met je verstand, niet met je paardenkracht' afgetrapt

publish date
14.09.2018

Op maandag 10 september stuurde Stef Vanlee, spoed- en MUG-verpleegkundige bij ZNA Jan Palfijn en tevens drijvende kracht en mede-oprichter van theatervoorstelling Fractie van een seconde voor de derde keer een nieuw verkeersfilmpje de wereld in. Ondertussen werd het filmpje, dat inzoomt op de gehaastheid waarmee we ons in het leven van elke dag en daarmee ook in het verkeer begeven, al zo'n 45 000 keer bekeken. Aan mensen wordt gevraagd om het filmpje te posten op hun Facebookpagina, voor henzelf en voor iedereen die hen lief is.

De lancering van het nieuwe filmpje kaderde in de aftrap van de derde online verkeerscampagne 'Rij met je verstand, niet met je paardenkracht' in de Warande in Turnhout de dag erna. Stef Vanlee en collega Rudy Claeys speelden er voor de gelegenheid hun 100ste aangrijpende voorstelling van Fractie van een seconde. Rudy overleefde in 2003 een zwaar verkeersongeval.  Ondanks zijn verlamming schittert hij als acteur op de planken.  Deze twee ervaringsdeskundigen bundelden hun krachten tot een beklijvende theatervoorstelling, die laat zien hoe allesverwoestend het verkeer kan zijn.‘Fractie van een seconde’ tourt intussen al twee jaar door Vlaanderen, werd al meer dan 100 keer geboekt en bekeken door meer dan 25 000 toeschouwers. Voor deze voorstelling ontvingen ze in 2017 de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs en dit jaar zetten ze door hun performance de lancering van het project Verkeersveilige gemeente in de provincie Antwerpen meer kracht bij.

Bestuuders en weggebruikers altijd en overal sensibiliseren blijft belangrijk, zo meent ook gouverneur Cathy Berx. Sinds haar openingsrede over verkeersveiligheid uit 2015 is het haar scherpe ambitie om tegen 2030 te ijveren voor en werk te maken van 0, ZERO verkeersslachtoffers in provincie Antwerpen.

Via dergelijke filmpjes wordt getracht om verkeer(s)(d) gedrag te wijzigen. Omdat het ieder van ons kan overkomen. De eerste videocampagne ‘Beter Voorkomen dan Genezen’ (in samenwerking met acteur Tom Audenaert) bereikte maar liefst meer dan 800 000 kijkers.  De tweede campagne ‘Tweewielers worden ook graag gezien’ kan je hier bekijken.  

Voor meer info over Fractie van een seconde kan je terecht op de webstek: http://fractievaneenseconde.be/  

Nieuw politiebesluit opheffing captatieverbod onbevaarbare waterlopen

publish date
13.09.2018

Op 13 september adviseerde de Vlaamse Droogtecommissie om het algemeen captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in alle provincies op te heffen, (behoudens uitzonderingen omwille van de aanwezigheid van blauwalgen of het borgen van de drinkwaterproductie). Gouverneur Cathy Berx volgt dit advies en heft het eerder ingevoerde captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen op. Het captatieverbod en verbod op zachte recreatie door de aanwezigheid van blauwalgen in drie Antwerpse kanalen, blijft wel nog steeds van kracht.

Algemene droogtetoestand blijft op niveau oranje (alarm)

De algemene droogtetoestand blijft op het niveau “alarm” (oranje) en dit om volgende redenen:

 • De peilen en debieten van vele rivieren en beken en de grondwaterniveaus blijven zeer laag. Op de bevaarbare waterlopen zijn de debieten op heel wat plaatsen historisch bijzonder laag voor de tijd van het jaar.
 • Nooit eerder was het neerslagtekort in Vlaanderen zo groot voor de tijd van het jaar. Het is het grootste tekort dat ooit werd gemeten en overtreft dat van de historische hittezomer van 1976.
 • In de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, en Limburg is er nog steeds onvoldoende regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken.
 • Ook voor de komende dagen worden er geen grote hoeveelheden neerslag voorspeld.

Nieuw politiebesluit opheffing captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Niettemin heeft gouverneur Cathy Berx, na advies van de Vlaamse Droogtecommissie, beslist om het captatieverbod onbevaarbare waterlopen (politiebesluit dd. 17/08/2018) op te heffen (nieuw politiebesluit van 14/09/2018).

Het politiebesluit van 23/08/2018 m.b.t. het verbod op zachte recreatie en het captatieverbod door de aanwezigheid van blauwalgen op drie Antwerpse kanalen blijft van kracht tot alle metingen negatief zijn en er geen toxische stoffen meer worden aangetroffen in het water. Dit besluit geldt meer bepaald voor het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo en voor een deel van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen (gedeelte van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125).

Water capteer en gebruik je met mate, gezond verstand en oog voor het algemeen belang!
Gouverneur Cathy Berx: “Bij deze roep ik iedereen op om blijvend spaarzaam om te springen met water en in het algemeen belang mee zorg te dragen voor de kwantiteit en de kwaliteit van de waterlopen. Water is en blijft een kostbaar goed en onze waterlopen blijven kwetsbaar. De toestand is wel voldoende gestabiliseerd waardoor een strafrechtelijk verbod niet langer proportioneel is. Vanzelfsprekend mag het opheffen van het captatieverbod er niet toe leiden dat iedereen op grote schaal en tegelijk water begint te capteren. Dit kan mogelijk leiden tot een dermate grote, nieuwe verslechtering van de kwantiteit en kwaliteit van de water in de waterlopen dat een nieuw verbod noodzakelijk wordt. Stel daarom het aanvullen van voorraden uit tot de waterlopen volledig hersteld zijn. Wij zullen u hierover te gepasten tijde informeren.

Tot slot dank ik alle betrokkenen en stakeholders voor de behoorlijke goede naleving van de besluiten én voor de inspanningen van eenieder om zo rationeel mogelijk met water om te springen. Uit de omstandigheid dat de waterlopen nog steeds onvoldoende hersteld zijn, blijkt dat alle maatregelen en uw inspanningen absoluut noodzakelijk waren.”

 

Gouverneur Cathy Berx huldigt drie nieuwe windturbines in op bedrijventerrein van Geel en Laakdal

publish date
10.09.2018

Op vrijdag 7 september huldigde provinciegouverneur Cathy Berx drie nieuwe windturbines van Luminus plechtig in. Het bedrijf dat momenteel nummer 1 is in de productie van windenergie op het vasteland en waterkracht in België, bouwde de windturbines in samenwerking met IOK, IOK Afvalbeheer en IVAREM.

Perfecte integratie in een industriezone en een positief gebaar voor het milieu   
De drie nieuwe windturbines met elk een hoogte van 150 meter werden gebouwd ter hoogte van het industriegebied aan de Eindhoutseheide op het grondgebied van Geel en Laakdal. Ze hebben elk een vermogen van 2,2 MW en zullen samen jaarlijks 12.000.000 kWh groene energie produceren, wat overeenstemt met het jaarlijkse verbruik van 9.000 gezinnen. De lokaal geproduceerde groene energie wordt afgenomen door de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie van IOK Afvalbeheer. Dankzij de groene energie vermijden zij zo 2.497,2 ton CO2-uitstoot.

Gouverneur Cathy Berx bevestigt het belang van hernieuwbare energie. “Een energie-onafhankelijke provincie Antwerpen, dat is een provincie zonder energieverspilling en mét een aanbod aan hernieuwbare energie dat de vraag naar energie dekt. Dit is geen droom, maar mijn scherpe ambitie.  Een gezonde, duurzame, hernieuwbare energiemix betekent dan ook maximaal investeren in zonne-, wind-, (geo)warmte-,  en waterkrachtenergie. Ik ben IOK, IOK Afvalbeheer, IVAREM en EDF Luminus erg dankbaar voor hun investering hier in Geel en Laakdal, voor hun bijdrage aan een meer energie-onafhankelijke provincie Antwerpen.”

Frederik Snoeck, Corporate Director Production van EDF Luminus: “IOK baat heel wat industriële gronden uit en zet deze niet alleen in om ecologische waarde te creëren, maar ook ecologische waarde. Groene stroom uit windenergie past perfect in dit verhaal. We zijn verheugd dat wij hen hierbij konden helpen. Windenergie is namelijk een groene en betrouwbare oplossing in die strijd tegen de klimaatopwarming.”

Mogelijkheid tot participatie voor burgers en verenigingen
Wat de drie nieuwe windturbines in Geel en Laakdal uniek maakt is dat burgers en verenigingen de mogelijkheid krijgen om te participeren in de uitbating via de cvba EDF Luminus Wind Together. Deze coöperatieve werd door EDF Luminus opgericht om burgers te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten. Coöperant worden kan nu al via www.windtogether.be. Luminus doet met dit initiatief haar reputatie van doorwinterde producent van groene stroom alle eer aan. Met zijn windpark van 167 turbines, goed voor 389 MW, produceert EDF Luminus jaarlijks 864 GWh energie wat neerkomt op een energieverbruik voor ongeveer 210.000 gezinnen.

U kan de toespraak van gouverneur Cathy Berx hier nalezen.

Nu ook blauwalgen in deel van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen:bijkomend recreatie- en captatieverbod van kracht

publish date
23.08.2018

Door de warme en droge zomer zijn er opvallend veel blauwalgen aanwezig in onze wateren.  Eerder al werden er in de provincie Antwerpen blauwalghaarden vastgesteld in het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het Kanaal Bocholt–Herentals en het kanaal naar Beverlo.  Nu duikt de bacterie ook op in een deel van het Kanaal Dessel- Kwaadmechelen, zo blijkt uit nieuwe metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in. De toxische stoffen kunnen namelijk lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk kan bij besproeiing hinderlijk zijn voor omwonenden. Eens blauwalgen in waterlopen worden aangetroffen, zijn ze niet snel weg te krijgen.  Een grote hoeveelheid neerslag heeft doorgaans wel een positief effect.

Bijkomend politiebesluit voor deel van Kanaal Dessel – Kwaadmechelen
Tijdens deze warme zomermaanden controleert de Vlaamse Waterweg nv dagelijks onze waterwegen op aanwezigheid van blauwalgen.  Na de eerder vastgestelde broeihaarden in enkele kanalen, is er nu een nieuwe, bijkomende geïmpacteerde zone vastgesteld in het Kanaal Dessel–Kwaadmechelen.  Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s beslist waarnemend provinciegouverneur Bram Abrams in overleg met de Federale Dienst Noodplanning Provincie Antwerpen en Vlaamse Waterweg nv om een nieuw politiebesluit uit te vaardigen dat ook in deze zone een captatieverbod en een verbod op zachte recreatie oplegt. Het besluit geldt voor het kanaal Dessel–Kwaadmechelen  vanaf het kanaal Bocholt–Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125).
De situatie wordt op de voet gevolgd. 

Zones provincie Antwerpen waar er een captatieverbod en een verbod  op  zachte recreatie geldt:

 • NIEUW 23/08: Kanaal Dessel–Kwaadmechelen: Het verbod is van toepassing op het gedeelte vanaf het kanaal Bocholt – Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, grondgebied Dessel en Mol (kilometerpunt 3.125).

 • Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
  Het kanaal doorkruist het grondgebied van de gemeenten Dessel, Retie, Mol, Arendonk, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout, Beerse, Rijkevorsel, Brecht en Schoten. 

 • Kanaal Bochol –Herentals
  Het kanaal doorkruist het grondgebied van de gemeenten Herentals, Olen, Geel, Mol en Dessel.

 • Kanaal naar Beverlo
  Het kanaal naar Beverlo is een aftakking van het kanaal Bocholt–Herentals (Balen).


Captatie- en recreatieverbod

Voor deze aangeduide zones gelden volgende maatregelen:

 • Een verbod op het capteren van water uit het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125) voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

 • Een verbod op elke vorm van zachte recreatie (kajakken, kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,…) op het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125).

Zwemmen is en blijft absoluut verboden in alle bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Ook in spaarbekkens en heel wat putten en vijvers geldt er een zwemverbod.  We herinneren hierbij ook aan het gelijkaardige verbod in de  provincie Limburg.

De tekst van het nieuwe politiebesluit blauwalgen dat geldt voor het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, en voor een deel van het kanaal Dessel–Kwaadmechelen (gedeelte van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125) kan u hier nalezen.

Dit politiebesluit vervangt het vorige politiebesluit met betrekking tot blauwalgen van 10/08. Raadpleeg hier ook de lijst met veelgestelde vragen over de uitgevaardigde politiebesluiten naar aanleiding van de droogte en blauwalgen.
 

Volgende van de detaillijst