Opheffing rook- en vuurverbod van 20 mei 2020

publish date
05.06.2020

Om bos- en natuurbranden te voorkomen, kondigde gouverneur Cathy Berx op 20 mei een politiebesluit af dat een absoluut rookverbod oplegde in de natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen, alsook een verbod om vuur in open lucht te maken. Dat verbod gold voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen. Vandaag heft de gouverneur middels een opheffingsbesluit, dat rook- en vuurverbod op.

Dat kan omdat de brandfase in onze provincie de voorbije twee dagen van rood naar geel is geëvolueerd. De brandfase wordt bepaald op basis van verschillende gegevens waaronder specifieke weermodellen. De berekening van het brandrisico is specifiek gericht op brandgevaarlijke natuurterreinen zoals heide en naaldbossen. De preventieve brandcodes zijn echter geldig voor alle bos- en natuurgebieden.

Toelichting brandfases:

GROEN:

 • Weinig gevaar.
 • Er is geen verhoogd risico op brand in natuurgebieden.

GEEL:

 • Gevaar.
 • Er is een licht verhoogd risico op brand in natuurgebieden.
 • Spring voorzichtig om met alles wat vuur kan veroorzaken zoals een BBQ, smeulende assen, sigarettenpeuken, kampeervuurtjes, uitlaat van auto en moto, vuurkorven en vonken bij werkzaamheden.

ORANJE: 

 • Hoog gevaar.
 • Er is een groot risico op brand in natuurgebieden. Het is erg droog en brandgevaarlijk.
 • Wees voorzichtig.
 • Laat uw kinderen niet zonder toezicht in bos-en heidegebieden.
 • Vuur maken is verboden.

ROOD:

 • Extreem hoog gevaar
 • Er is een acuut risico op brand in natuurgebieden. Het is extreem droog en brandgevaarlijk.
 • Toegang tot bos-en heidegebieden wordt afgeraden.
 • Vuur maken is verboden. 
 

Ondanks het nieuwe politiebesluit blijft het echter aangewezen om in bossen, natuur- en heidegebieden steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen met betrekking tot alles wat vuur kan veroorzaken. Er blijft een licht verhoogd risico op brand in natuurgebieden. Nu het acute brandgevaar in de natuurgebieden is geweken, betekent dat niet dat ook de droogteproblematiek is opgelost. De voorspelde hoeveelheid neerslag zal vooralsnog niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie en verdient bijgevolg voortdurende, nauwkeurige monitoring.

 

 

Bijkomende droogtemaatregelen op onbevaarbare waterlopen in provincie Antwerpen

publish date
03.06.2020

Vanaf donderdag 4 juni 2020 word het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen uitgebreid en worden bijkomende maatregelen genomen om water op te stuwen. Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een uitbreiding van het captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen in. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.

Op 8 mei 2020 stelde gouverneur Cathy Berx reeds een captatieverbod in voor 10 ecologisch kwetsbare waterlopen. Op 21 mei 2020 werd dit captatieverbod een eerste keer uitgebreid. Uit peilmetingen, uitgevoerd door provinciale terreincontroleurs en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM), blijkt dat de waterpeilen de afgelopen 2 weken verder daalden.
Bij de uitbreiding van het captatieverbod van 4 juni werden ook  minder kwetsbare waterlopen toegevoegd aan het captatieverbod omdat ook daar het drempelpeil is overschreden.

De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden konden zich onvoldoende herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten op de waterlopen snel dalen.

Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Kader voor het instellen van captatieverboden
Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt in samenwerking met alle andere Vlaamse provincies, VMM, ANB en INBO voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen.

Dit kader is gebaseerd op een kwetsbaarheidskaart waarbij waterlopen worden ingedeeld in ecologisch zeer kwetsbaar, ecologisch kwetsbaar en ecologisch minder kwetsbare waterlopen. Hoe kwetsbaarder de waterloop, des te strengere beschermingsmaatregelen uitgewerkt worden.

De basis voor de bepaling van de zeer kwetsbare waterlopen is o.a. de aanwezigheid van beschermde vissoorten zoals de beekprik, rivierdonderpad en grote modderkruiper. Voor de kwetsbare waterlopen geldt de aanwezigheid van de kleine modderkruiper, de serpeling, kopvoorn en kwabaal.
Het kader maakt ook een onderscheid op basis van het type waterloop. Het is evident dat kleinere waterlopen met een beperkt debiet een grotere impact ondervinden van droogte dan grotere waterlopen.

Op basis van de indeling in ecologische kwetsbaarheid en het type waterloop werden drempels (debiet of waterpeil) bepaald voor het instellen van captatieverboden.

De droogtecommissie stelde in haar advies van 19/05/2020 voor om een captatieverbod in te stellen volgens dit kader voor de beoordeling van de ecologische kwetsbaarheid van oppervlaktewater bij droogte. De Dienst Integraal Waterbeleid heeft de toestand van de Antwerpse waterlopen verder opgevolgd en heeft vastgesteld dat verschillende drempelpeilen en debieten in de afgelopen 2 weken zijn overschreden.

Uitbreiding captatieverbod provincie Antwerpen: overzicht stroomgebieden

Op basis van dit advies besliste Antwerps gouverneur Cathy Berx om het captatieverbod vanaf donderdag 4 juni 2020 uit te breiden voor onderstaande stroomgebieden. Het verbod geldt tot de toestand zich terug normaliseert en wordt opgeheven bij politiebesluit.

Het captatieverbod is van toepassing op gecategoriseerde waterlopen in volgende stroomgebieden: Groot Schijn (gedeeltelijk), Maasbekken, Netebekken (gedeeltelijk), Grote Struisbeek (gedeeltelijk) en Vrouwvliet. Uitzondering geldt voor de onbevaarbare waterlopen in het groen aangegeven op onderstaande kaart zijnde: Molenbeek/Bollaak, De Aa, Grote Nete en Grote Struisbeek. Het captatieverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen. Hiervoor gelden wel de richtlijnen van de beheerder, De Vlaamse Waterweg. 

De precieze locatie van de afgebakende stroomgebieden kan u bekijken op deze kaart. De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen op deze website, www.provincieantwerpen.be/waterlopen of de Twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

 

 

Extreme droogte zorgt voor brandfase rood in natuurgebieden provincies Antwerpen en Limburg

publish date
29.05.2020

De risicofase voor brand in de natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg wordt opgetrokken van oranje naar rood. Dat houdt in dat er extreem hoog brandgevaar is, zowel in de open (heide)gebieden als in de bossen. De aanhoudende droogte en voorspelde oostenwind voor de komende dagen zorgen voor een gevaarlijke cocktail wat betreft brandgevaar en liggen dus aan de basis van deze beslissing.

Toegang tot de natuurgebieden in Limburg en Antwerpen wordt afgeraden
Code rood, dat wil vooral zeggen dat de toegang tot bossen en natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg wordt afgeraden. We kunnen de gebieden niet afsluiten omwille van praktische redenen. Zo is het belangrijk dat hulpdiensten snel het gebied in kunnen indien nodig. Bossen en natuurgebieden hebben logischerwijze ook niet zelden heel wat mogelijke ingangen. Als je toch wil gaan wandelen, blijf dan zeker aan de rand van het bos of natuurgebied.

Een brand kan snel van een kleinschalig naar een groter probleem escaleren. Een smeulende sigaret of bijvoorbeeld glas, vonken of hete voorwerpen (bv onderdelen van machines) kunnen snel zorgen voor een grotere brand. Gelieve het verbod op het maken van vuur of te roken in de natuur strikt na te leven.

Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet en de brandtorens worden bemand op basis van de risico-evaluatie door beheerders en brandweerdiensten.

Gebruik je gezond verstand
De boodschap is helder en herhalen we nogmaals: gebruik je gezond verstand en wees waakzaam. De natuur is immers kurkdroog. We vragen aan de mensen om onrustwekkende situaties onmiddellijk te melden via het noodnummer 112.

De situatie wordt op de voet gevolgd door Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, samen met de brandweer en lokale overheden. De laatste stand van zaken en een overzicht van de betrokken gebieden vind je op www.natuurenbos.be/waarschuwingen.

Verder willen wij eveneens in herinnering brengen dat in provincie Antwerpen eerder deze maand reeds een algemeen rook- en vuurverbod werd afgekondigd. Hierbij geldt een absoluut rookverbod in de bossen, natuur- en heidegebieden, en een verbod op het maken van open vuur of kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie.

Algemeen contact:

 • Jeroen Denaeghel, woordvoerder Natuur en Bos: 0474/50.48.94

 


Lokale contacten:

 

 • Provincie Antwerpen: Patrick Engels: 0479/67.94.50
 • Provincie Limburg: Gui Winters: 0479/67.95.05 
 

112 BE, de app die levens redt

publish date
28.05.2020

Vandaag lanceert de Algemene Directie Civiele Veiligheid vier filmpjes om de app '112 BE' bekender te maken bij het grote publiek. De app bestaat ondertussen drie jaar en is sindsdien al meer dan 930.000 keer gedownload.

Je kan de filmpjes bekijken en downloaden op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid. Er bestaan vier verschillende versies: één voor politiehulp, één voor brandweerhulp, één voor dringende geneeskundige hulpverlening en een integrale versie die de drie voorgaande thema's herneemt.

In vergelijking met gewoon bellen naar 112 of 101, biedt de app 112 BE heel wat voordelen. Zo hoef je de noodnummers niet te onthouden en kan je ze bijgevolg niet vergeten als je in paniek bent. De hulpdiensten kunnen je dankzij deze app ook makkelijker terugvinden. Bovendien stuurt de app je locatiegegevens naar de noodcentrale en vervolgens elke 30 seconden een update van je positie. Indien gewenst, kan de noodcentrale eventueel een chatfunctionaliteit activeren als de operator de oproeper niet kan verstaan. Tot slot: als je medische gegevens (zoals hartproblemen, allergieën (aan medicatie), epilepsie, diabetes…) hebt ingevuld, zal de operator daar meteen over kunnen beschikken op het moment dat je belt, en kan hij of zij die informatie doorgeven aan de hulpdiensten. Bellen met de app 112 BE is, net zoals een oproep naar de de noodnummers, volledig gratis en werkt alleen in België. 

 

 

Schenking medisch materiaal Chinese zusterprovincie Shaanxi

publish date
25.05.2020

In nood kent men zijn (verre) vrienden. Gouverneur Liu Guozhong van onze Chinese zusterprovincie Shaanxi schonk onlangs een partij medisch beschermingsmateriaal aan provincie Antwerpen. Een hartelijk gebaar als blijk van vriendschap voor 35 jaar intense samenwerking. Het materiaal is nu eindelijk in België toegekomen en zal de volgende dagen worden bezorgd aan zorgpersoneel uit onze provincie, brandweer en ambulanciers die er het meest nood aan hebben. Zij lever(d)en indrukwekkend werk in moeilijke omstandigheden. Hoewel we de maatregelen ondertussen versoepelden, is het virus nog niet helemaal weg en blijft waakzaamheid geboden. Samen met deze zeer gewaardeerde gift maakt de gouverneur van de gelegenheid gebruik om alle zorgverleners meest hartelijk te danken voor hun buitengewone, volgehouden en zeer gewaardeerde inzet in deze ongeziene tijden van zware beproeving.

Steun de horeca in onze provincie en neem -in uw bubbel en met voldoende fysieke afstand- deel aan De Grootste Buurtbistro op 23/05

publish date
22.05.2020

Morgen, zaterdag 23 mei, organiseren Giveaday.be en DinnerGift de grootste virtuele buurtbistro ooit.  De Belgische horeca steunen én mensen virtueel samen brengen rond de tafel, is het doel.

Gouverneur Cathy Berx: “Het initiatief van De Grootste Buurtbistro spreekt aan.  Met deze actie ondersteunen Giveaday.be en DinnerGift de Belgische horeca in tijden van corona. Hun ambitie? Belgen uitnodigen om vandaag en morgen 100.000 maaltijden te bestellen bij geregistreerde restaurants uit hun buurt.  Zo  willen ze burgers en buren digitaal extra verbinden. Om het gezelliger te maken, roepen de organisatoren familie en vrienden op om virtueel samen te komen via Google Meet of videochat en hun ervaring te delen.

Zeker nu heeft de horeca –binnen de grenzen van wat ter bescherming van onze gezondheid toegelaten is- elke vorm van ondersteuning meer dan nodig. De coronacrisis treft deze sector bijzonder hard, en zal dat nog een tijdje blijven doen.  Dat er voor hen nu zo’n groots initiatief wordt opgezet, juich ik toe. Allen die deze actie hebben opgezet: de vele enthousiastelingen van Giveaday.be en Dinnergift, en alle partners, feliciteer en dank ik van harte.Giveday.be lanceerde al  succesvolle acties en uitdagingen om deze coronacrisistijd draaglijker te maken, zoals de grootste Quarantaine Quiz. Met de Nationale Naaiactie om mondmaskers te maken (in samenwerking met de burgerbeweging achter Maakjemondmasker.be), zorg(d)en ze er mee voor dat iedereen binnen redelijke termijn over mond-neusbescherming beschikt.

Aan de voorbereiding van De Grootste Buurtbistro ging het nodige overleg vooraf over de veilige organisatie van het event. 
De praktische info over hoe te bestellen en welke restaurants er deelnemen, kan je nalezen in het persbericht dat De Grootste Buurtbistro eerder uitstuurde:
https://mailchi.mp/thewicked/persbericht-grootste-virtuele-buurtbistro-met-wim-opbrouck-en-steffi-vertriest-op-23-mei-5899446

“Ik plaatste zonet een bestelling. Met uw deelname aan De Grootste Buurtbistro, thuis in en met uw bubbel/gezin en virtueel met vrienden en familie, kan ook u uw lokale horeca steunen mét respect voor alle maatregelen die nodig zijn en blijven om uw gezondheid en die van wie u dierbaar is te blijven beschermen.” 

Hoe bestellen?

 • Ga naar www.degrootstebuurtbistro.be en klik op 'Take-out bestellen'
 • Kies je favoriete zaak uit de lijst en klik door naar hun bestelwebsite
 • Plaats een bestelling voor zaterdag 23/5
 • Haal je maaltijden af op 23/5 en wees extra verbonden bv. via Google Meet met je vrienden, buren of familie.

 

 
 

Gouverneur vaardigt captatieverbod uit voor ecologisch kwetsbare stroomgebieden in provincie Antwerpen

publish date
20.05.2020

Vanaf 21 mei 2020 geldt een tijdelijk captatieverbod in ecologisch kwetsbare stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen.

Wegens de aanhoudende droogte stelt Antwerps gouverneur Cathy Berx via politiebesluit een uitbreiding van het captatieverbod voor ecologisch kwetsbare stroomgebieden in. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.

Op 8 mei 2020 stelde gouverneur Cathy Berx reeds een captatieverbod in voor 10 ecologisch kwetsbare waterlopen. Op basis van peilmetingen, uitgevoerd door provinciale terreincontroleurs, blijkt dat de waterpeilen in de afgelopen 2 weken verder zijn gedaald.

De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten op de waterlopen snel dalen.

Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt in samenwerking met alle andere Vlaamse provincies, VMM, ANB en INBO voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen.

Dit kader is gebaseerd op een kwetsbaarheidskaart waarbij waterlopen worden ingedeeld in ecologisch zeer kwetsbaar, ecologisch kwetsbaar en ecologisch minder kwetsbare waterlopen. Hoe kwetsbaarder de waterloop, des te strengere beschermingsmaatregelen uitgewerkt worden.

De basis voor de bepaling van de zeer kwetsbare waterlopen is o.a. de aanwezigheid van beschermde vissoorten zoals de beekprik, rivierdonderpad en grote modderkruiper. Voor de kwetsbare waterlopen geldt de aanwezigheid van de kleine modderkruiper, de serpeling, kopvoorn en kwabaal.

Het kader maakt ook een onderscheid op basis van het type waterloop. Het is evident dat kleinere waterlopen met een beperkt debiet een grotere impact ondervinden van droogte dan grotere waterlopen.

Op basis van de indeling in ecologische kwetsbaarheid en het type waterloop werden drempels (debiet of waterpeil) bepaald voor het instellen van captatieverboden.

De droogtecommissie stelt in haar advies van 19/05/2020 voor om een captatieverbod in te stellen volgens dit kader voor de beoordeling van de ecologische kwetsbaarheid van oppervlaktewater bij droogte.

Op basis van dit advies heeft de gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx, besloten om een captatieverbod vanaf 21/05/2020 in te stellen voor onderstaande stroomgebieden. Het verbod geldt tot de toestand weer normaliseert en wordt opgeheven bij politiebesluit.

Het captatieverbod is van toepassing op gecategoriseerde waterlopen in volgende stroomgebieden: Groot Schijn (gedeeltelijk), Weerijs (gedeeltelijk), Mark (gedeeltelijk), Kleine Nete (gedeeltelijk), Grote Nete (gedeeltelijk) en Platte Beek. Voor de precieze locatie van de afgebakende stroomgebieden wordt verwezen naar de kaart hieronder of de online kaarten op onderstaande links.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via www.cathyberx.be, www.provincieantwerpen.be/waterlopen of de twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Overzicht gebieden provincie Antwerpen waar er vanaf 21/05/20 een captatieverbod van kracht is.

Dit betekent o.a. dat er geen water mag worden opgepompt om velden en tuinen te beregenen. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water. Vermijd daarom niet-essentiële toepassingen. Water is een kostbaar en schaars goed. Denk steeds minstens 2x na alvorens u het gebruikt en probeer het zoveel als mogelijk te hergebruiken.

Gouverneur vaardigt algemeen vuur- en rookverbod uit voor natuurgebieden in provincie Antwerpen, kampvuurverbod in hele provincie

publish date
20.05.2020

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigde verleden week code oranje af voor de provincie Antwerpen. Doordat het erg droog is in onze natuur –en heidegebieden en bossen, is het brandgevaar er erg groot. Code oranje zal wellicht enige tijd van toepassing blijven, omdat er ook de komende periode weinig tot geen neerslag verwacht wordt. Daarom geldt er vanaf vandaag opnieuw een rook –en vuurverbod in deze gebieden. Omdat het ook elders in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie verboden. Van 3 april tot 4 mei was er al een eerste keer zo’n verbod ingesteld in onze provincie.

Wat betekent code oranje?
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) paste de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen verleden week donderdag aan naar fase oranje:

ORANJE: Hoog gevaar. Wees voorzichtig! Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.


Een rook –en vuurverbod in natuurgebieden, open vuren overal verboden
Om bos –en natuurbranden te voorkomen, kondigt gouverneur Cathy Berx vandaag een politiebesluit af dat een absoluut rookverbod oplegt in de natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen, alsook een verbod om vuur in open lucht te maken. Dat verbod geldt voor het volledige grondgebied in de provincie: het is nergens toegestaan een open vuur/kampvuur te maken.
 
Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen: "Aan al wie tijdens het lange en zonnige weekend buiten komt en gaat genieten en ontspannen in de natuur: doe dat verstandig en op veilige afstand, met maximale aandacht voor de maatregen die van kracht zijn tegen de verspreiding van het coronavirus. Bovendien vraag ik aan iedereen om maximaal waakzaam en alert te zijn voor vuur in de natuur. Zorg goed voor jezelf, voor anderen, én ook voor onze bossen en heide –en natuurgebieden.”

Internationale Dag van de Huisarts

publish date
19.05.2020

Na de Internationale Dag van de Verpleegkundige vorige week, staat gouverneur Cathy Berx vandaag stil bij de Internationale Dag van de Huisarts. In volle gezondheidscrisis doet ze dat dit jaar nog meer dan anders en roemt ze het fantastische werk en de cruciale taak van deze centrale spilfiguur binnen de eerstelijnszorg. Ze dankt alle huisartsen dan ook van harte voor hun onvoorwaardelijke inzet gisteren, vandaag en morgen en betuigt hen haar grenzeloos respect en waardering voor het nobele werk dat ze de afgelopen weken, maanden in vaak erg moeilijke omstandigheden moesten uitvoeren. 

 

Neem deel aan de enquête 'Rouw van nabestaanden na overlijden van een naaste door COVID-19'

publish date
18.05.2020

De coronacrisis heeft niet alleen een stevige impact op ons dagelijks leven, ook het afscheid nemen van een dierbare wordt door de maatregelen (ernstig) bemoeilijkt. Ruim 9000 landgenoten zijn overleden ten gevolge van COVID-19. We weten dat ongeveer 5 tot 8 personen rouwen na een overlijden. Dit aantal zal enkel nog toenemen. 

Een onderzoeksgroep aan de UGent wil nu aan de hand van onderzoek nagaan hoe nabestaanden van een aan COVID-19 overleden persoon de rouw- en afscheidsperiode beleven nu een aantal zaken (afscheid nemen, groeten van het lichaam, deelname aan een afscheidsviering etc.) door social distancing niet meer vanzelfsprekend zijn. Door het in kaart brengen van hun psychosociaal welbevinden, noden en rouwproces wil de onderzoeksgroep inzichten verwerven die aanleiding geven tot het formuleren van aanbevelingen rond rouwzorg tijdens een pandemie.
 
De onderzoeksgroep is daarom op zoek naar eerste- en tweedegraads familieleden die hun ervaringen aan de hand van een vragenlijst willen delen op 4 verschillende tijdstippen: de periode kort na het overlijden en 2, 7 en 13 maanden na overlijden. Concreet denken ze daarbij aan de partner/echtgenoot, ouder, kind (al dan niet geadopteerd), broer of zus, grootouders en kleinkinderen van de persoon overleden ten gevolge van COVID-19.
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten, deelnemen kan digitaal of op papier.
 

 • Digitaal: je kan de vragenlijst hier meteen starten
   
 • Per post: contacteer de onderzoeksgroep via mail (rouwcovid19@uzgent.be) of telefonisch (09/332.23.56) om zo snel mogelijk de vragenlijst (met gefrankeerde retourenvelop) te ontvangen. Dit telefoonnummer is elke werkdag bereikbaar tussen 08u30 en 17u.
   

Voor vragen over deze enquête kan je contact opnemen met wetenschappelijk medewerker Liesbeth Van Humbeek (liesbeth.vanhumbeeck@uzgent.be) of op het nummer: 09 332 04 35
 
 

 
 

Internationale Dag van de Verpleegkundige

publish date
12.05.2020

Vandaag, op de Internationale Dag van de Verpleegkundige, staat gouverneur Cathy Berx nog meer dan anders stil bij het fantastische werk van alle helden in de zorg. Ze dankt alle verpleegkundigen dan ook van harte voor hun onvoorwaardelijke inzet gisteren, vandaag en morgen en betuigt hen grenzeloos respect en waardering voor het nobele werk dat ze de afgelopen weken, maanden in vaak erg moeilijke omstandigheden moesten uitvoeren.

 

 

Jaarverslag coördinatieopdracht 2019 gouverneur Cathy Berx

publish date
12.05.2020

Het nieuwe jaarverslag over de coördinatieopdracht 2019 is vanaf nu beschikbaar. In dat jaarverslag blikt de gouverneur telkens terug op de belangrijkste verwezenlijkingen in enkele belangrijke, Vlaamse dossiers waar ze samen met arrondissementscommissaris Bram Abrams, beleidsadviseur Maarten Jans en de medewerkers de schouders onder zet. Krachtlijnen voor 2019 waren, naast tal van andere dossiers:

 1. Hernieuwbare energie 
 2. Gebiedsgerichte werking 
 3. Verkeersveiligheid en mobiliteit
 4. Integraal waterbeleid en droogte
 5. Jacht / Afrikaanse varkenspest
 6. Openingsrede 2019 met als titel: Op onze gezondheid: samen naar/voor schone lucht in Antwerpen (en omstreken)

U kan het jaarverslag 2019 over de coördinatieopdracht hier nalezen of een kijkje nemen op de gelijknamige webpagina.

 

 

Volgende van de detaillijst