Netedag 2018

publish date
10.10.2018

Op de Netedag 2018 stonden alle partners stil bij de realisaties en vooral de uitdagingen om hun gezamenlijke ambitie te realiseren: samen werken aan een leefbare en veerkrachtige Kleine Netevallei. Locatie van dit jaar was domein Le Paige. Het knappe kasteelpark heeft een rijke geschiedenis en bloeit van de mogelijheden dankzij zijn aanknoping met de Kleine Nete. Gouverneur Cathy Berx benadrukte in haar speech het strategisch belang van het gebied en de hoop om ze- mits bundeling van krachten en gedeelde expertise- te laten uitgroeien tot een robuuste vallei.

Slotmoment actieplan verkeersveiligheid 16 Vlaamse gemeenten

publish date
28.09.2018

Om het aantal verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen liever vandaag dan morgen terug te dringen, sloegen Provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK) de handen in elkaar om samen een project Verkeersveilige gemeente uit te werken. De eerste fase van het project Verkeersveilige gemeente werd vandaag afgesloten met een actieplan verkeersveiligheid voor zestien geselecteerde gemeenten.

16 gemeenten
De provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur, de VSV en OVK selecteerden op basis van de ongevallencijfers zestien deelnemende gemeenten: Bornem, Borsbeek, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Puurs, Ravels, Rijkevorsel, Schelle, Sint-Amands, Vorselaar, Wijnegem en Wuustwezel.  De vier partners hebben voor hen een begeleidingstraject rond verkeersveiligheid uitgewerkt. Werner De Dobbeleer (VSV): ”Fase 1 van dit traject, de verkeersveiligheidscoaching van de VSV onder begeleiding van studiebureau TRIDÉE, is vandaag afgerond. Op basis van een zelfevaluatie ingevuld door de betrokken gemeenten en politiezones, peilden we hoe ze scoorden op vijf aspecten die gerelateerd zijn aan verkeersveiligheid: educatie, handhaving, betrokkenheid, infrastructuur en evaluatie. De bespreking aan de hand van de zelfscan en een inspiratielijst met mogelijke acties resulteerde in een concreet actieplan verkeersveiligheid voor alle zestien gemeenten.”

Koen van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder van OVK, vult aan: “Het SAVE-label betekent dat de ontvangende gemeente zich  grondig voorbereid heeft op de ultieme verkeersveiligheidstest. Het toont tevens de wil aan om verkeersveiligheid binnen de gemeente te laten uitgroeien tot een heuse verkeerveiligheidscultuur, door samenwerking tussen alle betrokken diensten en medewerking  van alle lokale actoren/stakeholders. De letter S van SAVE betekent inderdaad ‘samen’, een essentiële voorwaarde voor succes.”
 
Vervolgtraject Verkeersveilige gemeente
Vanaf vandaag gaan Provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur en OVK in een tweede fase aan de slag met de zestien gemeenten. Zij ondersteunen de gemeenten om de verkeersveiligheidsacties uit het actieplan te verwezenlijken om een SAVE- en een ZERO-label te behalen.Een gemeente ontvangt het SAVE-label na uitvoering van de dertien acties voor de onderwerpen waar OVK binnen het SAVE-actieplan de nadruk op legt.

Luk Lemmens vult aan: “Om het ‘ZERO-label Verkeersveilige gemeente’ te behalen, zorgt een gemeente ervoor dat verkeersveiligheid volledig ingebed is in het bestuur, de gemeentediensten en politiezone aan de hand van een duidelijke visie. Samen formuleren ze verschillende acties ter verbetering van de verkeersveiligheid op hun grondgebied. Vanuit de provincie Antwerpen bieden we onze expertise aan om de gemeente daarbij maximaal te ondersteunen. We maken de acties in het verkeersveiligheidsactieplan concreet en meetbaar, evalueren de snelheids- en ongevallencijfers en optimaliseren de samenwerking tussen politie en gemeente.”

Gouverneur Cathy Berx: “Werken aan verkeersveiligheid doe je niet alleen. Dat de eerste zestien gemeenten amper zes maanden na de officiële aftrap van het project Verkeersveilige gemeente al een concreet actieplan kunnen voorleggen en klaar zijn om te starten met hun ZERO-begeleiding uit fase 2 motiveert. Zolang er doden en zwaargewonden vallen door en in het verkeer, blijft de inzet op verkeersveiligheid immers cruciaal. Een daling van het aantal slachtoffers, na een dramatisch zwaar jaar, is allerminst een reden tot enige zelfgenoegzaamheid. Het doel is en blijft zero, nul, geen slachtoffers in en door het verkeer. Dat gemeenten deze doelstelling massaal onderschrijven, betekent dat ze zowel mijn diepe verontwaardiging als de ambitie steunen. Dat ze geven om de veiligheid van hun inwoners, hun jongeren. Daarom blijven we vastberaden en gedreven om ons gemeenschappelijke doel: nul/ZERO doden en zwaargewonden in en door het verkeer in de provincie Antwerpen, samen met onze projectpartners zonder tijdverlies te realiseren.“
 

Opheffing van het verbod op zachte recreatie en het captatieverbod op de kanalen van provincie Antwerpen

publish date
21.09.2018

De warme zomermaanden zorgden voor een uitzonderlijke bloei van blauwalgen in onze waterwegen. Omwille van de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s was een captatieverbod en verbod op zachte recreatie op verschillende kanalen in de provincie Antwerpen noodzakelijk.  We stellen nu vast dat dat zachte recreatie –en captatieverbod op de kanalen niet langer nodig is.

Tijdens de maand augustus stelden we op verschillende kanalen op het grondgebied van de provincie Antwerpen grote haarden van blauwalgen vast.  Op (delen van) de kanalen  Dessel–Kwaadmechelen, Dessel-Turnhout-Schoten, Bocholt –Herentals en de aftakking naar Beverlo werd er een captatieverbod en ook een verbod op zachte recreatie ingevoerd.

Omdat we het verbod niet langer dan strikt noodzakelijk willen aanhouden, controleert  Vlaamse Waterweg nv dagelijks onze waterwegen op aanwezigheid van blauwalgen.  Deze controles geven een zichtbare afname van de blauwalgenbloei weer. Verdere analyses van waterstalen tonen nu aan dat er geen  gevaarlijke concentraties van toxische stoffen aanwezig zijn zodat dat we opnieuw de veiligheid en gezondheid  van mens en dier kunnen garanderen. 

Waarnemend gouverneur Bram Abrams ondertekende vandaag het politiebesluit dat het captatieverbod en het verbod op zachte recreatie op (delen van) de  kanalen Dessel–Kwaadmechelen, Dessel-Turnhout-Schoten, Bocholt –Herentals en de aftakking naar Beverlo opheft.  Alertheid voor blauwalgen blijft wel nodig, zeker zo lang het warme weer aanhoudt.  Waarnemend gouverneur Bram Abrams dankt iedereen voor het begrip tijdens de voorbije weken.  

 

Derde online verkeerscampagne 'Rij met je verstand, niet met je paardenkracht' afgetrapt

publish date
14.09.2018

Op maandag 10 september stuurde Stef Vanlee, spoed- en MUG-verpleegkundige bij ZNA Jan Palfijn en tevens drijvende kracht en mede-oprichter van theatervoorstelling Fractie van een seconde voor de derde keer een nieuw verkeersfilmpje de wereld in. Ondertussen werd het filmpje, dat inzoomt op de gehaastheid waarmee we ons in het leven van elke dag en daarmee ook in het verkeer begeven, al zo'n 45 000 keer bekeken. Aan mensen wordt gevraagd om het filmpje te posten op hun Facebookpagina, voor henzelf en voor iedereen die hen lief is.

De lancering van het nieuwe filmpje kaderde in de aftrap van de derde online verkeerscampagne 'Rij met je verstand, niet met je paardenkracht' in de Warande in Turnhout de dag erna. Stef Vanlee en collega Rudy Claeys speelden er voor de gelegenheid hun 100ste aangrijpende voorstelling van Fractie van een seconde. Rudy overleefde in 2003 een zwaar verkeersongeval.  Ondanks zijn verlamming schittert hij als acteur op de planken.  Deze twee ervaringsdeskundigen bundelden hun krachten tot een beklijvende theatervoorstelling, die laat zien hoe allesverwoestend het verkeer kan zijn.‘Fractie van een seconde’ tourt intussen al twee jaar door Vlaanderen, werd al meer dan 100 keer geboekt en bekeken door meer dan 25 000 toeschouwers. Voor deze voorstelling ontvingen ze in 2017 de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs en dit jaar zetten ze door hun performance de lancering van het project Verkeersveilige gemeente in de provincie Antwerpen meer kracht bij.

Bestuuders en weggebruikers altijd en overal sensibiliseren blijft belangrijk, zo meent ook gouverneur Cathy Berx. Sinds haar openingsrede over verkeersveiligheid uit 2015 is het haar scherpe ambitie om tegen 2030 te ijveren voor en werk te maken van 0, ZERO verkeersslachtoffers in provincie Antwerpen.

Via dergelijke filmpjes wordt getracht om verkeer(s)(d) gedrag te wijzigen. Omdat het ieder van ons kan overkomen. De eerste videocampagne ‘Beter Voorkomen dan Genezen’ (in samenwerking met acteur Tom Audenaert) bereikte maar liefst meer dan 800 000 kijkers.  De tweede campagne ‘Tweewielers worden ook graag gezien’ kan je hier bekijken.  

Voor meer info over Fractie van een seconde kan je terecht op de webstek: http://fractievaneenseconde.be/  

Nieuw politiebesluit opheffing captatieverbod onbevaarbare waterlopen

publish date
13.09.2018

Op 13 september adviseerde de Vlaamse Droogtecommissie om het algemeen captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in alle provincies op te heffen, (behoudens uitzonderingen omwille van de aanwezigheid van blauwalgen of het borgen van de drinkwaterproductie). Gouverneur Cathy Berx volgt dit advies en heft het eerder ingevoerde captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen op. Het captatieverbod en verbod op zachte recreatie door de aanwezigheid van blauwalgen in drie Antwerpse kanalen, blijft wel nog steeds van kracht.

Algemene droogtetoestand blijft op niveau oranje (alarm)

De algemene droogtetoestand blijft op het niveau “alarm” (oranje) en dit om volgende redenen:

 • De peilen en debieten van vele rivieren en beken en de grondwaterniveaus blijven zeer laag. Op de bevaarbare waterlopen zijn de debieten op heel wat plaatsen historisch bijzonder laag voor de tijd van het jaar.
 • Nooit eerder was het neerslagtekort in Vlaanderen zo groot voor de tijd van het jaar. Het is het grootste tekort dat ooit werd gemeten en overtreft dat van de historische hittezomer van 1976.
 • In de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, en Limburg is er nog steeds onvoldoende regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken.
 • Ook voor de komende dagen worden er geen grote hoeveelheden neerslag voorspeld.

Nieuw politiebesluit opheffing captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Niettemin heeft gouverneur Cathy Berx, na advies van de Vlaamse Droogtecommissie, beslist om het captatieverbod onbevaarbare waterlopen (politiebesluit dd. 17/08/2018) op te heffen (nieuw politiebesluit van 14/09/2018).

Het politiebesluit van 23/08/2018 m.b.t. het verbod op zachte recreatie en het captatieverbod door de aanwezigheid van blauwalgen op drie Antwerpse kanalen blijft van kracht tot alle metingen negatief zijn en er geen toxische stoffen meer worden aangetroffen in het water. Dit besluit geldt meer bepaald voor het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo en voor een deel van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen (gedeelte van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125).

Water capteer en gebruik je met mate, gezond verstand en oog voor het algemeen belang!
Gouverneur Cathy Berx: “Bij deze roep ik iedereen op om blijvend spaarzaam om te springen met water en in het algemeen belang mee zorg te dragen voor de kwantiteit en de kwaliteit van de waterlopen. Water is en blijft een kostbaar goed en onze waterlopen blijven kwetsbaar. De toestand is wel voldoende gestabiliseerd waardoor een strafrechtelijk verbod niet langer proportioneel is. Vanzelfsprekend mag het opheffen van het captatieverbod er niet toe leiden dat iedereen op grote schaal en tegelijk water begint te capteren. Dit kan mogelijk leiden tot een dermate grote, nieuwe verslechtering van de kwantiteit en kwaliteit van de water in de waterlopen dat een nieuw verbod noodzakelijk wordt. Stel daarom het aanvullen van voorraden uit tot de waterlopen volledig hersteld zijn. Wij zullen u hierover te gepasten tijde informeren.

Tot slot dank ik alle betrokkenen en stakeholders voor de behoorlijke goede naleving van de besluiten én voor de inspanningen van eenieder om zo rationeel mogelijk met water om te springen. Uit de omstandigheid dat de waterlopen nog steeds onvoldoende hersteld zijn, blijkt dat alle maatregelen en uw inspanningen absoluut noodzakelijk waren.”

 

Gouverneur Cathy Berx huldigt drie nieuwe windturbines in op bedrijventerrein van Geel en Laakdal

publish date
10.09.2018

Op vrijdag 7 september huldigde provinciegouverneur Cathy Berx drie nieuwe windturbines van Luminus plechtig in. Het bedrijf dat momenteel nummer 1 is in de productie van windenergie op het vasteland en waterkracht in België, bouwde de windturbines in samenwerking met IOK, IOK Afvalbeheer en IVAREM.

Perfecte integratie in een industriezone en een positief gebaar voor het milieu   
De drie nieuwe windturbines met elk een hoogte van 150 meter werden gebouwd ter hoogte van het industriegebied aan de Eindhoutseheide op het grondgebied van Geel en Laakdal. Ze hebben elk een vermogen van 2,2 MW en zullen samen jaarlijks 12.000.000 kWh groene energie produceren, wat overeenstemt met het jaarlijkse verbruik van 9.000 gezinnen. De lokaal geproduceerde groene energie wordt afgenomen door de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie van IOK Afvalbeheer. Dankzij de groene energie vermijden zij zo 2.497,2 ton CO2-uitstoot.

Gouverneur Cathy Berx bevestigt het belang van hernieuwbare energie. “Een energie-onafhankelijke provincie Antwerpen, dat is een provincie zonder energieverspilling en mét een aanbod aan hernieuwbare energie dat de vraag naar energie dekt. Dit is geen droom, maar mijn scherpe ambitie.  Een gezonde, duurzame, hernieuwbare energiemix betekent dan ook maximaal investeren in zonne-, wind-, (geo)warmte-,  en waterkrachtenergie. Ik ben IOK, IOK Afvalbeheer, IVAREM en EDF Luminus erg dankbaar voor hun investering hier in Geel en Laakdal, voor hun bijdrage aan een meer energie-onafhankelijke provincie Antwerpen.”

Frederik Snoeck, Corporate Director Production van EDF Luminus: “IOK baat heel wat industriële gronden uit en zet deze niet alleen in om ecologische waarde te creëren, maar ook ecologische waarde. Groene stroom uit windenergie past perfect in dit verhaal. We zijn verheugd dat wij hen hierbij konden helpen. Windenergie is namelijk een groene en betrouwbare oplossing in die strijd tegen de klimaatopwarming.”

Mogelijkheid tot participatie voor burgers en verenigingen
Wat de drie nieuwe windturbines in Geel en Laakdal uniek maakt is dat burgers en verenigingen de mogelijkheid krijgen om te participeren in de uitbating via de cvba EDF Luminus Wind Together. Deze coöperatieve werd door EDF Luminus opgericht om burgers te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten. Coöperant worden kan nu al via www.windtogether.be. Luminus doet met dit initiatief haar reputatie van doorwinterde producent van groene stroom alle eer aan. Met zijn windpark van 167 turbines, goed voor 389 MW, produceert EDF Luminus jaarlijks 864 GWh energie wat neerkomt op een energieverbruik voor ongeveer 210.000 gezinnen.

U kan de toespraak van gouverneur Cathy Berx hier nalezen.

Nu ook blauwalgen in deel van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen:bijkomend recreatie- en captatieverbod van kracht

publish date
23.08.2018

Door de warme en droge zomer zijn er opvallend veel blauwalgen aanwezig in onze wateren.  Eerder al werden er in de provincie Antwerpen blauwalghaarden vastgesteld in het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het Kanaal Bocholt–Herentals en het kanaal naar Beverlo.  Nu duikt de bacterie ook op in een deel van het Kanaal Dessel- Kwaadmechelen, zo blijkt uit nieuwe metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in. De toxische stoffen kunnen namelijk lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk kan bij besproeiing hinderlijk zijn voor omwonenden. Eens blauwalgen in waterlopen worden aangetroffen, zijn ze niet snel weg te krijgen.  Een grote hoeveelheid neerslag heeft doorgaans wel een positief effect.

Bijkomend politiebesluit voor deel van Kanaal Dessel – Kwaadmechelen
Tijdens deze warme zomermaanden controleert de Vlaamse Waterweg nv dagelijks onze waterwegen op aanwezigheid van blauwalgen.  Na de eerder vastgestelde broeihaarden in enkele kanalen, is er nu een nieuwe, bijkomende geïmpacteerde zone vastgesteld in het Kanaal Dessel–Kwaadmechelen.  Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s beslist waarnemend provinciegouverneur Bram Abrams in overleg met de Federale Dienst Noodplanning Provincie Antwerpen en Vlaamse Waterweg nv om een nieuw politiebesluit uit te vaardigen dat ook in deze zone een captatieverbod en een verbod op zachte recreatie oplegt. Het besluit geldt voor het kanaal Dessel–Kwaadmechelen  vanaf het kanaal Bocholt–Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125).
De situatie wordt op de voet gevolgd. 

Zones provincie Antwerpen waar er een captatieverbod en een verbod  op  zachte recreatie geldt:

 • NIEUW 23/08: Kanaal Dessel–Kwaadmechelen: Het verbod is van toepassing op het gedeelte vanaf het kanaal Bocholt – Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, grondgebied Dessel en Mol (kilometerpunt 3.125).

 • Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
  Het kanaal doorkruist het grondgebied van de gemeenten Dessel, Retie, Mol, Arendonk, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout, Beerse, Rijkevorsel, Brecht en Schoten. 

 • Kanaal Bochol –Herentals
  Het kanaal doorkruist het grondgebied van de gemeenten Herentals, Olen, Geel, Mol en Dessel.

 • Kanaal naar Beverlo
  Het kanaal naar Beverlo is een aftakking van het kanaal Bocholt–Herentals (Balen).


Captatie- en recreatieverbod

Voor deze aangeduide zones gelden volgende maatregelen:

 • Een verbod op het capteren van water uit het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125) voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

 • Een verbod op elke vorm van zachte recreatie (kajakken, kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,…) op het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125).

Zwemmen is en blijft absoluut verboden in alle bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Ook in spaarbekkens en heel wat putten en vijvers geldt er een zwemverbod.  We herinneren hierbij ook aan het gelijkaardige verbod in de  provincie Limburg.

De tekst van het nieuwe politiebesluit blauwalgen dat geldt voor het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, en voor een deel van het kanaal Dessel–Kwaadmechelen (gedeelte van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125) kan u hier nalezen.

Dit politiebesluit vervangt het vorige politiebesluit met betrekking tot blauwalgen van 10/08. Raadpleeg hier ook de lijst met veelgestelde vragen over de uitgevaardigde politiebesluiten naar aanleiding van de droogte en blauwalgen.
 

Aanpassingen politiebesluiten provincie Antwerpen ivm droogte - opheffing waterbesparende maatregelen

publish date
20.08.2018
 • Nieuw politiebesluit heft waterbesparende maatregelen op;
 • Eerdere captatieverbod onbevaarbare waterlopen en captatie- en recreatieverbod op drie kanalen blijven van kracht;
 • Opheffing kampvuur-, rook –en vuurverbod.

                                                                                                  
Door de toegenomen beschikbaarheid van regenwater na de regen- en onweersbuien van de afgelopen dagen en door de afname van leidingwatergebruik, bracht de Vlaamse Droogtecommissie eerder vandaag een nieuw advies uit.  Code oranje (alarmfase) voor droogte blijft behouden, maar met opheffing van een aantal maatregelen. Waarnemend gouverneur Bram Abrams volgt dit advies en heft de eerder ingevoerde waterbesparende maatregelen voor het gebruik van leidingwater, regenwater en grondwater in de provincie Antwerpen op.
Het algemeen captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen alsook het captatie- en recreatieverbod omwille van de aanwezigheid van blauwalgen op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo blijven wel van kracht.
 
Waterbesparende maatregelen niet langer van kracht, maar blijf spaarzaam!
Op basis van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie heeft waarnemend gouverneur Bram Abrams vandaag een nieuw politiebesluit voor de provincie Antwerpen ondertekend.  Dit politiebesluitbesluit heft de waterbesparende maatregelen voor leidingwater, regenwater en grondwater die op 24 juli ingevoerd werden in de provincie Antwerpen, met onmiddellijke ingang op.  Het gaat onder meer om het wassen van de wagen, besproeien van gazon en tuinen, beregenen van sportvelden en akkers, …

Er is echter nog niet genoeg regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden volledig weg te werken.  Omdat het erg droog blijft in Vlaanderen, blijft code oranje (alarmfase) wel behouden.

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen blijft gelden
Ondanks de regen- en onweersbuien van de voorbije dagen blijft het peil en de afvoer van de rivieren en beken zeer laag. Door de lage waterpeilen en hoge watertemperatuur verslechtert bovendien de waterkwaliteit, met problemen zoals vissterfte en blauwalgen tot gevolg. Het verbod op captatie uit de onbevaarbare waterlopen blijft daarom van kracht. 

Verbod op zachte recreatie in verschillende Antwerpse kanalen blijft gelden
In verschillende kanalen in de provincie Antwerpen is de aanwezigheid van blauwalgen vastgesteld. Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Het politiebesluit van 10 augustus dat elke vorm van zachte recreatie op het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen verbiedt, blijft dan ook van kracht. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart beschouwen we niet als zachte recreatie.

Politiebesluit kampvuren-,  vuur –en rookverbod niet langer van kracht,
waakzaamheid blijft!

Omwille van de dalende temperaturen en de hoeveelheid neerslag van de afgelopen dagen,
past het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de brandwaarschuwingsindex
voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen aan van fase rood naar fase oranje: ORANJE: Hoog gevaar.  Wees voorzichtig!  Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer versterkt uit.  Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens  in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.

Het politiebesluit kampvuren-, rook –en vuurverbod van 6 juli 2018 is niet langer van kracht in de provincie Antwerpen. Let wel, ook bij code oranje is er een kampvuurverbod  in de natuurgebieden die onder de bevoegdheid van ANB vallen (bosdecreet). Waakzaamheid en voorzichtigheid blijven uiteraard gelden.  Om een kampvuur zo veilig mogelijk te organiseren, raden we daarom ook aan om steeds advies te vragen aan de lokale brandweer.

Belangrijkste politiebesluiten die tot nader orde onverminderd van kracht blijven in deze context, zijn: 

 • Het politiebesluit captatieverbod onbevaarbare waterlopen van 17 augustus.

 • Het politiebesluit van de waarnemend gouverneur van 10 augustus 2018 dat een captatieverbod en verbod op zachte recreatie n.a.v. het aantreffen van blauwalgen inhoudt en dit voor het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen.


In waterlopen zwemmen, zowel in bevaarbare als onbevaarbare waterlopen, is en blijft verboden. Ook in spaarbekkens en heel wat putten en vijvers geldt er een zwemverbod. 

Gouverneur Cathy Berx: “Ik dank alle inwoners, bedrijven en openbare besturen van de provincie Antwerpen voor de doorgaans goede opvolging van de waterbesparende maatregelen.  Dankzij alle individuele inspanningen zijn we erin geslaagd om het waterverbruik te verminderen.  Ook de vele suggesties en opmerkingen die we de afgelopen maand ontvingen, waren welkom en nuttig.  We hebben er dankbaar gebruik van gemaakt om de noodzakelijke maatregelen te verfijnen en af te stemmen op de noden en behoeften van onze burgers, onze bedrijven, onze besturen. Die inzichten en suggesties zijn en blijven welkom met het oog op structurele maatregelen. Meer dan ooit geldt dat samenwerking tussen bevolking, overheden, drinkwatermaatschappijen en sectoren (landbouw en industrie) cruciaal zijn en het verschil zullen maken.

Rationeel en zuinig omspringen met leidingwater, regen- en grondwater blijft in alle situaties noodzakelijk, ook nu de maatregelen niet meer opgelegd zijn.  Water is en blijft te allen tijde een kostbaar goed.  Voor al het beschikbare water, ongeacht herkomst, blijft de boodschap dan ook: spring er zuinig en bedachtzaam mee om.”

Overzicht politiebesluiten
Een volledig overzicht van de politiebesluiten met maatregelen die momenteel van kracht zijn in onze provincie naar aanleiding van de droogte en de waterschaarste kan u nalezen op deze webstek.


Nieuw politiebesluit behoudt waterbesparende maatregelen maar versoepelt uren voor gebruik regen- en/of grondwater (tussen 18u ’s avonds en 10u ’s ochtends) in provincie Antwerpen

publish date
13.08.2018

Ondanks de regenbuien van de afgelopen dagen oordeelde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste  provincie Antwerpen die eerder vandaag vergaderde, dat  de geldende waterbesparende maatregelen van kracht blijven.  Op vraag van de landbouwsector versoepelt ze wel de uren voor het gebruik van regen- en/of grondwater. Voortaan is het gebruik van regen- en/of grondwater tussen 18u ’s avonds en 10u ’s ochtends toegestaan (i.p.v. tussen 20u en 8u).

Wat doet de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen?

De coördinatiegroep vergaderde een eerste keer in onze provincie op donderdag 26 juli. Ze evalueerde toen de genomen maatregelen en bekeek of bijkomende maatregelen noodzakelijk waren door het groeiende neerslagtekort en de aanhoudende droogte. Tijdens het tweede overleg van vandaag oordeelde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen opnieuw dat de geldende maatregelen nodig blijven. De toestand op de waterlopen en -wegen blijft immers -ondanks de regenval van de voorbije dagen- problematisch. Ook het uitgevaardigde politiebesluit van 10 augustus n.a.v. de blauwalgen blijft van kracht.

Wat is er nieuw in het aangepaste besluit?

De afgekondigde maatregelen werden bijgesteld zodat bepaalde activiteiten die gedurende de dag verboden zijn langer toegestaan worden. Zo is het gebruik van regen- of grondwater voor beregenen voortaan toegestaan tussen 18u en 10u (i.p.v. tussen 20u en 8u). Deze versoepeling maakt het vooral voor de landbouwsector draaglijker om hun akkers en gewassen te besproeien en is niet het gevolg van de neerslag van de voorbije dagen. 

Wat blijft hetzelfde?

Captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Maatregelen ter beperking van het waterverbruik:

1.  Het is verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;

 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is en met uitzondering van de afkoelingsgelegenheden op publieke evenementen.

 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzondering van zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling;

 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het raam van specifieke land –en/of tuinbouwactiviteiten die leidingwater vereisen, en particuliere voedselproductie in moes-of volkstuinen.
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen

 • in en door de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

2.   Het is verboden om elk van bovenvermelde activiteit uit te voeren tussen 10:00u en 18:00u met om het even welk type van water, tenzij wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering resp. uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen. In voorkomend geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander dan water uit het publiek leidingnet, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de gezondheid van en de veiligheid voor mens en dier.

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van € 26 tot € 200   of met één van de straffen alleen.

Een overzicht van de belangrijkste (politie)besluiten op een rijtje:

 • Het politiebesluit van de gouverneur van 6 juli 2018 dat een verbod op kampvuren en een absoluut rook- en vuurverbod  in bossen, natuur- en heidegebieden uitvaardigt voor de ganse provincie;

 • Het politiebesluit captatieverbod en waterbesparende maatregelen (zie hierboven) van 13 augustus.

 • Het politiebesluit van de waarnemend gouverneur van 10 augustus 2018 dat een captatieverbod en verbod op zachte recreatie n.a.v. het aantreffen van blauwalgen inhoudt en dit voor het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen.
Wij herinneren opnieuw aan het algemeen zwemverbod op alle waterwegen.
 
Waarnemend gouverneur Bram Abrams: “Met dit nieuwe droogtebesluit en de beperkte versoepeling van de maatregel die het gebruik van regen- of grondwater toelaat tussen 18u ’s avonds en 10u s ’ochtends  komen we -na zorgvuldige afweging- vooral tegemoet aan de verzuchtingen van heel wat landbouwers uit onze provincie. De nieuwe regeling maakt het voor de landbouwsector draaglijker om hun akkers op gerichte tijdstippen te besproeien maar is niet het gevolg van de neerslag van de voorbije dagen. De huidige regenval verantwoordt voorlopig geen fundamentele wijzigingen. De toestand is en blijft problematisch, zowel op de bevaarbare als de onbevaarbare waterlopen.
 
Rationeel en zuinig omspringen met water blijft de boodschap. Dat betekent dat iedereen solidair en in alle situaties spaarzaam en doordacht omgaat met water. Gebruik drinkwater daarom enkel en alleen voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier (voldoende drinken, productie en reinigen van voedsel, persoonlijke hygiëne, verkoeling).
 
Het volledige politiebesluit met waterbesparende maatregelen van 13 augustus 2018 kan u hier nalezen. Dit nieuwe besluit vervangt het politiebesluit van 26 juli 2018 en is onmiddellijk van kracht.

Een overzicht van alle politiebesluiten die momenteel van kracht zijn in onze provincie, kan u nalezen op de homepagina van deze webstek.

Nieuwe haarden van blauwalgen ontdekt in kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

publish date
13.08.2018

De blauwalgen houden lelijk huis in onze waterwegen. Ook in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten zijn de bacteriën nu aangetroffen, zo blijkt uit nieuwe metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en eruitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in. De toxische stoffen kunnen namelijk lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk kan bij besproeiing hinderlijk zijn voor omwonenden. Eens blauwalgen in waterlopen worden aangetroffen, zijn ze niet snel weg te krijgen, hoewel veel neerslag doorgaans een positief effect heeft.

Getrapte aanpak
Gelet op de vaststelling van nieuwe broeihaarden in de provincie Antwerpen willen waarnemend provinciegouverneur Bram Abrams, de Dienst Noodplanning en De Vlaamse Waterweg nv elk risico uitsluiten maar kiezen ze ook bewust voor een trapsgewijze aanpak. Die bestaat erin om niet meer verbodsmaatregelen op te leggen dan noodzakelijk. De kanalen blijven immers, zeker in deze tijden van droogte, een belangrijke bron van water. Resultaten van bijkomende metingen zullen de volgende dagen uitwijzen of een verdere aanpassing of uitbreiding van de eerdere politiebesluiten aan de orde is.

Geïmpacteerde zones

 • Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
  Het kanaal doorkruist het grondgebied van de gemeenten Dessel, Retie, Mol, Arendonk, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout, Beerse, Rijkevorsel, Brecht en Schoten.

 • Kanaal Bocholt – Herentals
  Op het kanaal Bocholt – Herentals op het grondgebied van de provincie Antwerpen werd blauwalg vastgesteld achter sluis 7 en 8 te Geel. Het kanaal doorkruist het grondgebied van de gemeenten Herentals, Olen, Geel, Mol en Dessel.

 • Kanaal naar Beverlo
  Het kanaal naar Beverlo is een aftakking van het kanaal Bocholt – Herentals (Balen).


Captatie- en recreatieverbod

Vanaf vandaag gelden volgende maatregelen:

 • Een verbod om water te capteren uit het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

 • Een verbod van elke vorm van zachte recreatie op het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart blijft wel toegelaten.


Het algemeen zwemverbod blijft onverminderd van kracht. We herinneren hierbij ook aan het gelijkaardige verbod in de  provincie Limburg.

De tekst van het nieuwe politiebesluit blauwalgen dat geldt voor het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo kan u hier nalezen.

 

Nieuw politiebesluit blauwalgen voor volledige kanaal Bocholt-Herentals en kanaal naar Beverlo

publish date
09.08.2018

Bijkomende metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij in het kanaal Bocholt-Herentals hebben de aanwezigheid van blauwalgen bevestigd achter sluis 7 en 8 te Geel. Het nieuwe politiebesluit vaardigt daarom een captatie- en recreatieverbod uit  voor het volledige kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo.

Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden.

Risico’s uitsluiten
Waarnemend provinciegouverneur Bram Abrams en de Dienst Noodplanning willen – nu de aanwezigheid van blauwalgen na nieuwe metingen bevestigd is op bijkomende plaatsen in het kanaal – elk risico uitsluiten. Daarom geldt er vanaf vandaag, in nauwe samenspraak met De Vlaamse Waterweg nv, een captatieverbod voor wie het kanaalwater gebruikt voor het besproeien van landbouwgewassen of als drinkwater voor vee in het volledige kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo alsook een totaal recreatieverbod. Provincie Antwerpen en de bevoegde instanties volgen de situatie op de voet.

Geïmpacteerde zones

•  Kanaal Bocholt – Herentals

Op het kanaal Bocholt – Herentals op het grondgebied van de provincie Antwerpen werd blauwalg vastgesteld achter sluis 7 en 8 te Geel. Het kanaal doorkruist het grondgebied van de gemeenten Herentals, Olen, Geel, Mol en Dessel.

•   Kanaal naar Beverlo
Het kanaal naar Beverlo is een aftakking van het kanaal Bocholt – Herentals.

Captatie- en recreatieverbod

Vanaf vandaag gelden volgende maatregelen:
•    Een verbod om water te capteren uit het volledige kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee
•    Een verbod van elke vorm van zachte recreatie op het volledige kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart beschouwen we niet als zachte recreatie.

We herinneren u nogmaals aan het algemeen zwemverbod op de kanalen en brengen ook het gelijkaardige verbod in de  provincie Limburg opnieuw onder de aandacht.

U kan de tekst van het nieuwe politiebesluit hier nalezen.

 

Blauwalgen aangetroffen in kanaal Bocholt-Herentals en kanaal naar Beverlo

publish date
07.08.2018

De VMM bevestigt de aanwezigheid van blauwalgen in het kanaal Bocholt – Herentals. Ook het kanaal naar Beverlo is getroffen. Dit kanaal staat in open verbinding met het kanaal Bocholt-Herentals. Op verschillende plaatsen werd een visuele vaststelling van een drijflaag gedaan.

Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden.

Geïmpacteerde zones

 • Kanaal Bocholt – Herentals
  Op het kanaal Bocholt – Herentals werd blauwalg vastgesteld in de zone Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol.

 • Kanaal naar Beverlo
  Het kanaal naar Beverlo is een aftakking van het kanaal Bocholt – Herentals. Ook hier werd blauwalg visueel vastgesteld.

Captatie- en recreatieverbod

Vanaf vandaag gelden volgende maatregelen:

 • Een verbod om water te capteren uit het kanaal Bocholt-Herentals van Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol en het kanaal naar Beverlo voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee

 • Een verbod van elke vorm van zachte recreatie op het kanaal Bocholt-Herentals van Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol en het kanaal naar Beverlo. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart valt buiten zachte recreatie.


Ondanks de aantrekkelijke idee van verfrissing, herinneren we aan het algemeen zwemverbod op deze waterwegen.

De tekst van het politiebesluit dat in overleg met de provincie Limburg en De Vlaamse Waterweg nv, beheerder van betreffende kanalen, werd opgesteld kan u hier nalezen. Beide provinciale politiebesluiten worden bij voorkeur samen gelezen.
 

Bekijk ook de lijst met veelgestelde vragen (UPDATE 09/08/2018: blauwalgen)

Volgende