Dag van de hulpverlener: Gouverneur Cathy Berx bedankt alle hulpverleners

publish date
01.12.2020

Beste hulpverleners,

Op deze dag van de hulpverlener dank ik u graag extra en meest hartelijk voor zoveel inzet, toewijding en professionele zorg. Elke dag opnieuw! Meer dan ooit ervaren we de onmisbaarheid van al onze hulpdiensten. Dit geldt in de eerste plaats voor onze zorgsector: dringende geneeskundige hulp, de eerstelijnsgezondheidswerkers, artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, ziekenhuizen, maar zeker ook voor politie en brandweer. Toon daarom vandaag op een even veilige als warme manier uw steun en dankbaarheid aan onze hulpverleners, bezorg hen een meer dan welverdiende mooie en feestelijke dag van vandaag.

 

 

Persbericht: Meer aandacht en zorg voor de actieve weggebruikers : gouverneur Cathy Berx pleit voor een lagere ontmoetingssnelheid

publish date
25.11.2020

Zopas verscheen een rapport van het Vias Institute over de verkeersslachtoffers tijdens de eerste negen maanden van dit jaar. Uiteraard betreft het een bijzonder jaar met atypische verkeerssituaties, onder andere door de lockdown en het veralgemeend telethuiswerken. Dat het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer in 2020 in Vlaanderen en Antwerpen daalt, is uiteraard goed. Voor gouverneur Cathy Berx blijft het aantal mensen dat het leven laat op de weg of ernstig gewond raakt, onaanvaardbaar hoog.

Het Vias Institute-rapport bevat positief nieuws: de cijfers van de eerste 9 maanden van dit jaar laten een sterke daling van het aantal gewonden zien. Er waren ook minder dodelijke slachtoffers te betreuren op de wegen in Vlaanderen en provincie Antwerpen. Maar onze ambitie moet zoveel verder reiken. De boodschap van gouverneur Cathy Berx is duidelijk: de enig aanvaardbare doelstelling voor het verkeer is en blijft nul slachtoffers. Elk verkeersslachtoffer door een ongeval is er één te veel. Als Scandinavische landen erin slagen om hun verkeer te organiseren zonder dodelijke slachtoffers, dan moeten wij dat evenzeer kunnen en vooral ook doen.

Verontrustend is het veel te hoge aantal doden en zwaargewonden bij de actieve weggebruikers (voetgangers en fietsers). Dit is niet alleen tragisch, maar tegelijk ook erg wrang. Door hun keuze maken actieve weggebruiker het verkeer veel veiliger voor àlle weggebruikers. Actieve weggebruikers vormen immers nagenoeg geen risico voor andere weggebruikers. Zij zijn geen risico voor anderen, maar lopen het grootste risico in het bijzonder door gemotoriseerd verkeer! Ook daarom is het onaanvaardbaar dat we net binnen deze categorie weggebruikers bovenmatig veel verkeersslachtoffers tellen. Vanzelfsprekend moeten ze ook zelf voorzichtig blijven en de verkeersregels respecteren!

De beste manier om de veiligheid van de actieve weggebruikers substantieel te verbeteren, is kiezen voor en het waarborgen van een zo laag mogelijke ontmoetingssnelheid. Gouverneur Cathy Berx wil lokale besturen hier mee van overtuigen: 30km/uur moet de norm zijn. De ontmoetingssnelheid verhogen naar 50 of 70km/u veronderstelt dat de weg zo is ingericht dat hij veilig is voor álle weggebruikers. En een weg is in principe veilig voor alle weggebruikers als hij vooral veilig is voor de actieve weggebruikers: concrete voorbeelden zijn vrije, gescheiden fietspaden, geen conflicterende kruispunten… Enkel wanneer er aan die voorwaarden voldaan is, kan de ontmoetingssnelheid opgetrokken worden.

Het goede nieuws is dat tijdens de lockdown aanzienlijk meer mensen op een actieve manier hebben deelgenomen aan het verkeer (stappen, trappen). Goed nieuws is ook dat onze steden en gemeenten –zowat 1 op 3- massaal gebruik maakten van de uitstekende toolbox Duurzame Mobiliteit van Minister Lydia Peeters om met de fiets- en voetgangersinfrastructuur met relatief kleine ingrepen veiliger te maken. Voorbeelden zijn het (tijdelijk) verbreden van zebrapaden, fietsopstelstroken aan kruispunten en voet- en fietspaden, het creëren van (tijdelijke) doorlopende straten om het doorgaand verkeer te beperken, het uitwerken veilige fietsroutes, in bijkomende fietsenstallingen voorzien. Dat ouders hun kinderen weer vaker met de auto naar school brengen tijdens de covid-19 crisis is dan weer een zorgpunt.

Dag van de Ondernemer: gouverneur steekt ondernemers hart onder de riem

publish date
20.11.2020

Op de jaarlijkse Dag van de Ondernemer geeft gouverneur Cathy Berx op vraag van UNIZO en partners alle ondernemers een stevige duw in de rug. Die schouderklop is ook nodig, want ondernemers rijden op dit moment misschien wel de zwaarste koers van hun leven. Het einde van de crisis is nog lang niet in zicht, de gevolgen zijn vaak dramatisch. Toch is het belangrijk om al wie onderneemt of ervan droomt perspectief te bieden. Nu meer dan ooit. "De corona-maatregelen raken ondernemers recht in het hart. We zijn jullie buitengewoon dankbaar en erkentelijk want jullie ondernemers zijn het kloppend hart van onze economie", aldus de gouverneur. Bekijk haar integrale boodschap op de Facebook- en Twitter-pagina van UNIZO.

PB: Gedeeltelijke opheffing captatieverbod onbevaarbare waterlopen in provincie Anwerpen

publish date
18.11.2020

Op 18 november 2020 wordt het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen aangepast.

Door de neerslag van afgelopen weken is het waterpeil in het grootste deel van de onbevaarbare waterlopen gestegen tot boven het vooropgestelde ecologische drempelpeil. Voor enkele kleinere, ecologisch kwetsbare beken is het waterpeil nog niet voldoende hersteld van de droge zomerperiode.  Daarom blijft het geldende captatieverbod in een beperkt aantal stroomgebieden wel nog van kracht.

Op 12 augustus 2020 stelde gouverneur Cathy Berx een derde uitbreiding van het captatieverbod in voor onbevaarbare waterlopen. Op basis van peil- en debietmetingen, uitgevoerd door de provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM), blijkt dat de waterpeilen in de afgelopen 6 weken in de meeste stroomgebieden zijn gestegen tot boven de vooropgestelde drempelpeilen. 

Voor elk stroomgebied is er in detail beoordeeld of de waterpeilen en debieten voldoende structureel hersteld zijn. Uit deze analyse volgt dat voor de meeste stroomgebieden het geldende captatieverbod kan worden opgeheven.  Wel blijft een captatieverbod behouden voor enkele stroomgebieden waarvan het waterpeil onvoldoende herstelde. 

De provinciale dienst Integraal Waterbeleid volgt door middel van automatische peilmeters de waterpeilen continu op. Zodra het vooropgestelde drempelpeil wordt bereikt kan het captatieverbod worden opgeheven. Hierbij wordt steeds het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader “ecologische kwetsbaarheid waterlopen bij droogte” toegepast.

Het captatieverbod blijft wel nog van toepassing op gecategoriseerde waterlopen in volgende stroomgebieden: Maasbekken (gedeeltelijk), Molenbeek (gedeeltelijk), Laarse Beek, Zwarte Neet, Voorste Neet en Achterste Neet. Het captatieverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen. Hiervoor gelden wel de richtlijnen van de beheerder De Vlaamse Waterweg. Voor de exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden wordt verwezen naar de kaart hieronder of de online kaarten via onderstaande links. De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen op www.cathyberx.be, www.provincieantwerpen.be/waterlopen of de Twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Dit captatieverbod betekent o.a. dat er geen water mag worden opgepompt om velden en tuinen te beregenen. Het captatieverbod geldt niet voor hulpdiensten bij noodgevallen, het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Download hier:

Persbericht: verlenging verbod op kerstmarkten en evenementen tot en met 31 januari 2021

publish date
10.11.2020

Met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en gelet op de huidige epidemiologische situatie, worden in provincie Antwerpen de regels voor het organiseren van evenementen alvast vastgelegd tot en met 31 januari 2021. Tot dan zullen kerstmarkten, winterdorpen, in - en outdoor gelegenheidsshaatsbanen en vergelijkbare installaties en/of evenementen voor het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen verboden zijn.

Epidemiologische situatie in provincie Antwerpen
Gouverneur Cathy Berx:"Helaas is de verspreiding van het coronavirus COVID-19 nog steeds bijzonder sterk en continu in provincie Anterpen. Zo bedraagt de incidentie van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners maar liefst 800 wat nog veel te hoog is. Ook stijgen het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en de opnames op intensive care nog steeds. We moeten bovendien ook lessen trekken uit de vorige golf: het te vroeg loslaten en versoepelen van de maatregelen heeft verregaande gevolgen. daarom kijken we in provincie Antwerpen naar controle en beheersing op de langere termijn, al is zelfs ook die termijn helaas steeds relatief."

Nog steeds vergadert de Provinciale Crisiscel onder leiding van gouverneur Cathy Berx meedere keren per week, en is er regelmatig overleg met het Nationaal Crisiscentrum. Ook organiseert de gouverneur wekelijks een video-overleg met alle burgemeesters en gedeputeerden. Tijdens het burgemeestersoverleg van afgelopen week werd duidelijk dat de gemeenten al heel wat aanvragen binnen krijgen voor evenementen in de maand januari. Meer concreet gaat het om kerstboomverbrandingen, nieuwjaarsdrinks, uitgestelde kerstmarkten en winterhappenings. Ook in januari zal het nog niet wenselijk zijn om evenementen te organiseren waar veel mensen samenkomen en nauw fysiek contact onvermijdelijk is. Het risico op superverspreider-evenementen met nieuwe uitbraken en snel stijgende besmettingscijfers blijft te groot. Om in duidelijke, uniforme en duurzame regels in de provincie Antwerpen voor het (nog niet) organiseren van evenementen te voorzien, tekende gouverneur Cathy Berx vandaag een politiebesluit dat kerstmarkten, winterdorpen, in- en outdoor gelegenheidsschaatsbanen en vergelijkbare installaties en/of evenementen voor het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen verbiedt tot en met 31 januari 2021. 

Op dit ogenblik zijn alle evenementen - ook kleine evenementen - uitdrukkelijk verboden. Sommige burgemeesters stelden de vraag of ze - zodra dit volgens het Ministerieel Besluit opnieuw toegestaan zou zijn - zeer specifieke, kleinschalige, lokale initiatieven, onder strikte voorwaarden en mits voorafgaande goedkeuring, toch kunnen laten plaatsvinden. Artikel 1 van het besluit van de gouverneur sluit die mogelijkheid niet a priori uit, met dien verstande dat de gemeentelijke overheid de nationale regelgeving steeds zeer strikt moet blijven naleven en handhaven. Bovendien moeten ze steeds ook en in de eerste plaats oog hebben voor de epidemiologische situatie in de gemeente. Een nieuwe golf van besmettingen vermijden is onze aller opdracht en doen we samen!

Politiebesluit van 9 november 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19

Dag van de Jeugdbeweging: gouverneur Cathy Berx motiveert en feliciteert alle jeugdbewegingen in videoboodschap

publish date
23.10.2020

Het coronavirus COVID-19 zette ook de werking van jeugdbewegingen de voorbije manden stevig op haar kop. Ook gouverneur Cathy Berx beseft dat en steekt de jongeren ter gelegenheid van de Dag van de Jeugdbeweging maar wat graag een hart onder de riem. Haar boodschap kadert binnen een sensibiliserend filmpjesproject waarmee de gouverneur sinds begin deze maand de inwoners van haar provincie wijst op en overtuigt van het belang van de strengere maatregelen.

In het filmpje motiveert ze alle leden om door te bijten, en mét respect voor de (zeker voor jongeren) veeleisende gouden principes en maatregelen, toch plezier te blijven beleven met un vrienden en vriendinnen van de jeugdbeweging. Ze sluithaar boodschap af met een warme opreoep en vraagt hen om tijdens de Dag van de Jeugdbeweging massaal hun uniform aan te trekken.

  • Bekijk de videoboodschap voor de Dag van de Jeugdbeweging alvast hier: https://youtu.be/alfGKO1Jsro
  • Copyright: kabinet gouverneur provincie Antwerpen

Perscontact:

Kabinet gouverneur Cathy Berx:


Nathalie Milio
Kabinetsadviseur
M: 0479 28 16 43
E: nathalie.milio@provincieantwerpen.be

Ontvangst ambassadeur van Nederland in België, de heer Pieter Jan Kleiweg De Zwaan

publish date
14.10.2020

Op 13 oktober vond een kennismakingsgesprek plaats tussen gouverneur Cathy Berx en Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, de nieuwe ambassadeur van Nederland in België. Eind augustus volgde hij ambassadeur Maryem van den Heuvel en Tijdelijk Zaakgelastigde Caspar Veldkamp op. 

Pieter Jan Kleiweg de Zwaan was voordien ambassadeur in Senegal. Voordat hij samen met zijn gezin naar Brussel verhuisde, werkte hij in Den Haag als plaatsvervangend directeur-generaal Politieke Zaken bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vooral in deze COVID-19-tijd, zullen beide buurlanden die een rijke geschiedenis en taal delen, nog regelmatig onderling afstemmen en overleg plegen.

 

Uitreiking brevetten Koninklijke maatschappijen

publish date
14.10.2020

Op dinsdag 13 oktober ontving gouverneur Cathy Berx drie verenigingen die vijftig jaar of langer bestaan en om die reden voortaan de titel Koninklijke mogen voeren COVID-proof in het Provinciehuis. Dit keer was het de beurt aan De Zilverreiger uit Klein-Brabant, de Gilde Heren van Lier en Scheidsrechtersvereniging Noordergouw uit Wuustwezel. Na een korte toespraak, kreeg de voorzitter van elke vereniging het officiële brevet door de gouverneur uitgereikt.

Aankondiging: publieksraadpleging over de nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen van verschillende hogedrempel Sevesobedrijven

publish date
12.10.2020

Van 16 november 2020 tot 15 december 2020 organiseert gouverneur Cathy Berx een publieksraadpleging over de nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen van enkele hogedrempel Sevesobedrijven in de provincie.  Als inwoner van de betrokken gemeenten kunt u de ontwerpteksten raadplegen en uw opmerkingen formuleren.

Concreet gaat het om volgende bedrijven:

  • AGC Glass Europe (Mol)

          Betrokken gemeenten: Mol, Balen, Dessel

  • Suez Water Technologies & Solutions (Herentals)

           Betrokken gemeenten: Herentals, Grobbendonk

  • Kaneka Belgium (Westerlo)

          Betrokken gemeenten: Westerlo, Olen, Geel

  • Oostvogels Logistics (Hoogstraten)

          Betrokken gemeenten: Hoogstraten

  • Opslag en Distributie Ter Haeghe (Willebroek)

          Betrokken gemeenten: Willebroek, Puurs-Sint-Amands, Boom, Mechelen, Rumst

  • Tank Opslag Verbeke (Hemiksem)

          Betrokken gemeenten: Hemiksem, Antwerpen

  • Campine en Campine Recycling (Beerse)

          Betrokken gemeenten: Beerse

  • Transfurans Chemicals (Geel)

          Betrokken gemeenten: Geel, Westerlo

Sevesobedrijven zijn ondernemingen die gevaarlijke stoffen produceren, behandelen, opslaan of vervoeren. Deze stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 Sevesobedrijven. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website www.seveso.be

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (of BNIP) is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stellen om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking, enz.

De ontwerpteksten van de nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen raadplegen kan enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur (Italiëlei 4, 2000 Antwerpen).

De raadplegingsperiode loopt van 16 november 2020 tot 15 december 2020. Een afspraak maken kan per e-mail via noodplanning@fdgantwerpen.be

Meer informatie? Neem contact op met de dienst via noodplanning@fdgantwerpen.be

PERSBERICHT: gouverneur Cathy Berx overlegt met grenspartners in gezamenlijke strijd tegen het coronavirus COVID-19

publish date
06.10.2020

Op 5 oktober organiseerde gouverneur Cathy Berx een digitaal overleg met de Antwerpse grensburgemeesters en de burgemeesters van de Nederlandse grensgemeenten, samen met de deputatie en vertegenwoordigers van de hulpdiensten van de provincie, van de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant en verantwoordelijken van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in Nederland.

Gouverneur Cathy Berx bracht alle grenspartners samen om een duidelijk en up-to-date beeld te krijgen van de impact van zowel de Belgische als de Nederlandse coronamaatregelen op diverse sectoren: horeca, onderwijs, evenementen, … De deelnemers waren blij met dit initiatief, en ze gaven aan dat het ook in de toekomst zinvol is om op regelmatige basis informatie uit te wisselen over de grens heen.

Uit het overleg bleek dat er de afgelopen dagen geen noemenswaardige problemen werden vastgesteld. Wel werd er melding gemaakt van privéfeestjes waar men het niet te nauw neemt met de corona-maatregelen, de noodzaak om elkaar te informeren bij (vermoeden van) besmettingen en het belang van grensoverschrijdende contactopvolging en brononderzoek en opvolging van mogelijke grensoverschrijdende clusters.

Met het oog op de eindejaarsperiode wordt er bovendien op verzoek van verschillende burgemeesters een grensoverschrijdende werkgroep opgericht die zich zal buigen over de problemen en knelpunten in verband met het aankopen en het afsteken van in Nederland inmiddels verboden knalvuurwerk en vuurpijlen.

Gouverneur Cathy Berx: “Samen met de grenspartners volgen we de verspreiding van hetvirus en de impact ervan nauwgezet op, en dit aan beide kanten van de grens. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende maatregelen, en meer nog van de mogelijke effecten ervan aan de andere kant van de grens. Door goede samenwerking en informatie-uitwisseling en afstemming dragen we maximaal bij tot de gezondheid en veiligheid van onze inwoners”.

Bekijk hier het filmpje waarin de gouverneur toelichting geeft over het overleg.

Perscontact:

Kabinet gouverneur Cathy Berx:

Sara Claes
Kabinetsadviseur – communicatieverantwoordelijke
T: 03 240 50 52 M : 0476 50 55 91
E: Sara.Claes@provincieantwerpen.be 

Ontvangst H.E. Mevrouw Isabelle Berro Amadeï, ambassadeur van Monaco

publish date
02.10.2020

Op woensdag 30 september bracht H.E. mevrouw Isabelle Berro Amadeï; ambassadeur van Monaco in België, een kennismakingsbezoek aan gouverneur Cathy Berx.

PERSBERICHT: Strengere nationale regels mond-neusmaskers uit het MB van 30 juni blijven behouden in provincie Antwerpen

publish date
01.10.2020

Met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, op de continuïteit van de maatregelen, duidelijkheid en uniformiteit voor de burgers, en gelet op de huidige epidemiologische situatie, zullen in provincie Antwerpen de regels voor het dragen van mondneusmaskers zoals vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 30 juni en aangepast in het Ministerieel besluit van 25 september, ongewijzigd blijven. 

De regels voor het dragen van mond-neusmaskers zoals ze de voorbije weken nationaal van kracht waren, blijven in de provincie Antwerpen behouden.  Hierover tekende gouverneur Cathy Berx zonet een politieverordening, en dit mede op verzoek van de burgemeesters.  Zij  willen graag duidelijke, uniforme en duurzame regels over het dragen van mondneusmaskers in de provincie Antwerpen.

Epidemiologische situatie en overleg in  provincie Antwerpen
Gouverneur Cathy Berx: “Helaas is de verspreiding van het coronavirus COVID-19 virus nog steeds bijzonder sterk en continu in provincie Antwerpen. Zo bedraagt de incidentie van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners 198,6 in 14 dagen en bedraagt de positiviteitsratio 5,3 %. Dit betekent dat de Provinciale Crisiscel nog steeds meerdere keren per week vergadert om de epidemiologische situatie op de voet te volgen.  De Provinciale Crisiscel monitort, verzamelt en evalueert voortdurend de meest recente besmettingscijfers en ziekenhuisopnames per gemeente en ook voor de hele provincie.  Lokale uitbraken volgen we van zeer nabij, en bespreken we met de burgemeester en andere lokale actoren.  Verder overleg ik ook éénmaal per week via videogesprek met alle burgemeesters en gedeputeerden.”  

Burgemeesters – vraag voor uniforme regels
Tijdens het overleg tussen gouverneur, deputatie en burgemeesters van maandag 28 september werd duidelijk dat heel wat burgemeesters de continuïteit wilden waarborgen van de maatregelen m.b.t. het verplicht dragen van mond-neusmaskers, zoals die voorzien waren in artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Tijdens dat overleg besloten gouverneur Cathy Berx en de burgemeesters om te opteren voor een politieverordening, geldend voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen, m.b.t. het verplicht dragen van mond-neusmaskers. 

Geen versoepeling van de mond-neusmaskerplicht in provincie Antwerpen
De politieverordening herhaalt de maatregelen die nationaal van kracht waren voor wat betreft het dragen van mond-neusmaskers.  Concreet gaat het om de maatregelen uit artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd door het besluit van 25 september.  In provincie Antwerpen blijven bijgevolg de strengere maatregelen m.b.t het verplicht dragen van mond-neusmaskers van kracht. 

In provincie Antwerpen worden deze maatregelen aangevuld met één bijkomende verplichting: ook in de omgeving van onderwijsinstellingen is het dragen van een mond-neusmasker verplicht. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, secundair- hoger-, universitair- en volwassenenonderwijs.

Deze politieverordening is onmiddellijk van kracht en geldt voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen.

Gouverneur Cathy Berx: “Samen met de burgemeesters volgen we de verspreiding van het virus en de impact ervan nauwgezet op. Maar vooral ook uw en onze inzet maken echt het verschil. Samen met  de experten en vele anderen nodigen we iedereen blijvend uit om de maatregelen strikt en nauwkeurig op te volgen. Dat is in het belang van de gezondheid van iedereen. We leren elke dag bij. Maar wat we zeker weten is: als we de alertheid en discipline laten varen, stijgt het aantal besmettingen snel. Alleen samen kunnen we dat zo goed als mogelijk vermijden. Het risico nul bestaat niet. Samen kunnen het wel tot een minimum beperken."

Politieverordening van 1 oktober betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 

Volgende van de detaillijst