Blauwalgen aangetroffen in kanaal Bocholt-Herentals en kanaal naar Beverlo

publish date
07.08.2018

De VMM bevestigt de aanwezigheid van blauwalgen in het kanaal Bocholt – Herentals. Ook het kanaal naar Beverlo is getroffen. Dit kanaal staat in open verbinding met het kanaal Bocholt-Herentals. Op verschillende plaatsen werd een visuele vaststelling van een drijflaag gedaan.

Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden.

Geïmpacteerde zones

 • Kanaal Bocholt – Herentals
  Op het kanaal Bocholt – Herentals werd blauwalg vastgesteld in de zone Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol.

 • Kanaal naar Beverlo
  Het kanaal naar Beverlo is een aftakking van het kanaal Bocholt – Herentals. Ook hier werd blauwalg visueel vastgesteld.

Captatie- en recreatieverbod

Vanaf vandaag gelden volgende maatregelen:

 • Een verbod om water te capteren uit het kanaal Bocholt-Herentals van Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol en het kanaal naar Beverlo voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee

 • Een verbod van elke vorm van zachte recreatie op het kanaal Bocholt-Herentals van Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol en het kanaal naar Beverlo. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart valt buiten zachte recreatie.


Ondanks de aantrekkelijke idee van verfrissing, herinneren we aan het algemeen zwemverbod op deze waterwegen.

De tekst van het politiebesluit dat in overleg met de provincie Limburg en De Vlaamse Waterweg nv, beheerder van betreffende kanalen, werd opgesteld kan u hier nalezen. Beide provinciale politiebesluiten worden bij voorkeur samen gelezen.
 

Bekijk ook de lijst met veelgestelde vragen (UPDATE 09/08/2018: blauwalgen)

Nieuw politiebesluit waterbesparende maatregelen en captatieverbod onbevaarbare waterlopen van kracht in de provincie Antwerpen

publish date
26.07.2018

Omwille van de aanhoudende droogte en het uitblijven van regen riep de Droogtecommissie eerder deze week code oranje uit voor heel Vlaanderen.  Op advies van de Droogtecommissie ondertekende gouverneur Cathy Berx  op 24/07 een politiebesluit waardoor er bijkomende waterbesparende maatregelen werden opgelegd in de provincie Antwerpen.  Eerder vandaag evalueerde en verfijnde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste deze maatregelen. Op basis van de bevindingen van de coördinatiegroep is er een nieuw politiebesluit met waterbesparende maatregelen opgesteld. Dat nieuwe politiebesluit is vanaf nu van kracht.

Spring steeds zuinig om met water!
Gouverneur Cathy Berx roept nogmaals op om rationeel en zuinig om te springen met water. Dat betekent dat iedereen solidair en in alle situaties spaarzaam en doordacht omgaat met water.  Niet enkels burgers, maar ook openbare besturen en bedrijven vragen we om gezond verstand te gebruiken en geen drinkwater te verspillen aan niet-essentiële zaken. Gebruik drinkwater daarom enkel en alleen voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier (voldoende drinken, productie en reinigen van voedsel, persoonlijke hygiëne, verkoeling). Ook voor andere types water zoals grond-of regenwater geldt: spring er zuinig en bedachtzaam mee om.

Wat doet de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen?
Vanmiddag kwam de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen samen om de eerder genomen maatregelen te evalueren. Ze bekeken bovendien of er bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.  Door het groeiende neerslagtekort en de aanhoudende droogte kunnen er immers ernstige moeilijkheden ontstaan voor een normale waterbedeling. De coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen oordeelt dat maatregelen nodig blijven met het oog op het oog op rationeel, zuinig en functioneel waterverbruik, het voorkomen van waterverspilling en het handhaven van een minimumpeil in de waterlopen. 

Gouverneur Cathy Berx: “Je moet dit besluit zo interpreteren dat zuinig waterverbruik verzekerd moet kunnen blijven met het oog op de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van mens en dier.  Zeker in tijden van grote of aanhoudende hitte zoals nu.  We hebben de maatregelen ook telkens afgewogen tegenover bestaande nood –en interventieplannen, en/of met het oog op een veilig verloop van sportmanifestaties, evenementen of festivals.

We vragen wel uitdrukkelijk aan iedereen om maximaal gebruik te maken van een ander type water dan drink/leidingwater, tenzij wanneer dit om de veiligheid en gezondheid van mens en dier noodzakelijk is.  Ook hier geldt weer: gebruik alle water, ongeacht herkomst, spaarzaam en doordacht. 

Onderstaande maatregelen zijn ook ingegeven door de zorg voor de goede ecologische toestand van onze onbevaarbare waterwegen.  Evenals door het garanderen van de economische functie van de bevaarbare waterwegen.

Wat staat er nu in het aangepaste besluit?

Captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.
Maatregelen ter beperking van het waterverbruik:

     1. Het is verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is en met uitzondering van de afkoelingsgelegenheden op publieke evenementen;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzondering van zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het raam van land –en/of tuinbouwactiviteiten en particuliere voedselproductie in moes-of volkstuinen;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen; in en door de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.


2. Het is verboden om elk van bovenvermelde activiteit uit te voeren tussen 08:00u en 20:00u met om het even welk type van water, tenzij wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering resp. uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen.

In voorkomend geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander dan water uit het publiek leidingnet, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de gezondheid van en de veiligheid voor mens en dier.
Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van € 26 tot € 200 [1] of met één van de straffen alleen.

Water besparen, hoe doe ik dat?
Zorgzaam omgaan met water blijft de kernboodschap. Enkele tips:
•    Wees zuinig met alle water, ook het regenwater. Zo vermijd je te moeten overschakelen op drinkwater voor huishoudelijke toepassingen.
•    Probeer maximaal je water te hergebruiken. Voordat warm water uit de kraan komt, gaat er eerst koud water verloren. Vang dit op om planten water te geven of om groenten mee te wassen.
•    Laat alleen een volle wasmachine draaien.  Wasmachines zijn grote water- en energieverbruikers
Meer waterbesparende tips? Kijk op https://www.vmm.be/tips/tips-bij-droogte

Het volledige politiebesluit met waterbesparende maatregelen van 26/07 kan u hier nalezen. Dit besluit vervangt het politiebesluit van 24 juli 2018.

Nog vragen?

Bekijk hier de lijst met veelgestelde vragen

Bijkomende waterbesparende maatregelen van kracht in provincie Antwerpen

publish date
24.07.2018

Omwille van de aanhoudende droogte en het uitblijven van regen riep de Droogtecommissie eerder vandaag code oranje uit voor heel Vlaanderen.  Ook voor de provincie Antwerpen heeft dit concrete gevolgen.

Al beschikken de drinkwatermaatschappijen in de provincie Antwerpen op dit ogenblik nog  over voldoende drinkwaterreserves, is  het toch noodzakelijk om spaarzaam om te gaan met water. Omdat er bovendien onduidelijkheid is over hoe lang de droogte nog zal aanhouden, volgen er nu bijkomende waterbesparende maatregelen.  Eerder vandaag ondertekende gouverneur Cathy Berx een politiebesluit dat deze maatregelen oplegt.

Wat staat er in het verspillingsbesluit?
De maatregelen ter beperking van het waterverbruik gelden zowel voor drink/leidingwater als regen- en grondwater.  De maatregelen zijn van toepassing voor zowel particulieren als voor  openbare besturen.

Het politiebesluit bepaalt een verbod op gebruik van water:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen tussen 20u00 en 8u00;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten. 


Gouverneur Cathy Berx roept eveneens op om in álle situaties spaarzaam en doordacht om te springen met water.  Gebruik gezond verstand en verspil geen drinkwater aan niet-essentiële zaken. Gebruik drinkwater enkel en alleen voor het welzijn van mens en dier (drinken, voedsel, koken, reinigen van voeding, persoonlijke hygiëne). Ook regenwater kan enkel in dit kader gebruikt worden bv. voor het besproeien van een moestuin.

Zullen er nog bijkomende maatregelen volgen?

Later deze week, op donderdag 26/07, zal de coördinatiegroep droogte en waterschaarste provincie Antwerpen samenkomen om te bekijken of bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn. Tijdens dat overleg zullen ook captatieverboden en eventuele modaliteiten ervan voor onbevaarbare en bevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen besproken worden.  

Het volledige besluit kan u hier nalezen.

Bezoek ambassadeur van Vietnam

publish date
24.05.2018

Op woensdag 22 mei bracht de ambassadeur van Vietnam, de heer Z.E. Vu Anh Quang, een bezoek aan de gouverneur. Hij werd daarbij o.a. vergezeld door baron de Grand Ry, ereconsul van Vietnam en een medewerkster van de ambassade.

Gouverneur Cathy Berx reikt Burgerlijk Ereteken voor Moed, Zelfopoffering of Menslievendheid uit aan Rita Goormans uit Nijlen

publish date
16.05.2018

Tijdens een korte plechtigheid ontving mevrouw Rita Goormans een brevet en een burgerlijke medaille 2de klasse uit de handen van gouverneur Cathy Berx.  Aanleiding is haar dappere en heldhaftige optreden toen op woensdag 20 mei 2015 een bejaarde vrouw op een spooroverweg in Nijlen ten val was gekomen. Net op dat ogenblik naderde er een trein.  De Olense Agnes Janssens sprong uit haar wagen en liep de sporen op om de vrouw te helpen. Ook Rita Goormans aarzelde niet en snelde toe. Gelukkig konden beide dames de vrouw tijdig overeind helpen en in veiligheid brengen.       

Eerder reikte gouverneur Cathy Berx al een brevet en een burgerlijke medaille 1ste klasse uit aan Agnes Janssens. Op dinsdag 15 mei was het de beurt aan Rita Goormans. Naast familieleden en vrienden was ook de heer Paul Verbeeck, burgemeester van Nijlen, aanwezig zijn bij de overhandiging van het brevet en de decoratie.

 

Antwerpse deputatie verwelkomt Graaflijk Genootschap van de Klein-Brabantse asperge

publish date
27.04.2018

Op donderdag 26 april liet het Graaflijk Genootschap van de Klein-Brabantse asperge de eerste Vlaamse, witte asperges proeven aan gouverneur Cathy Berx, provinciegriffier Danny Toelen en gedeputeerden Luk Lemmens, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert, Jan De Haes, Peter Bellens en Rik Röttger.

Ludo Ivens, één van de Grootmeesters van het Grafelijk Genootschap, droeg speciaal voor deze bijzondere gelegenheid zijn traditionele klederdracht. Ook eerste schepen Hilde Van der Poorten, ereschepen Harry Beuckelaers van Puurs en het afdelingshoofd Vrije tijd en Samenleven van de gemeente Puurs Pieter Van Keymeulen woonden de plechtige ceremonie bij. Het is al langer geweten dat Puurs de bakermat is van de Vlaamse, witte asperges. Tijdens dit jaarlijkse persmoment krijgt deze edele groente de aandacht die ze verdient.
 

Gouverneur brengt bezoek aan WODCA-acties Brasschaat en Wuustwezel

publish date
03.04.2018

Op zaterdag 17 maart bezocht de gouverneur een controlepost van de Politiezone Brasschaat, in het gezelschap van Koen Verberck, waarnemend burgemeester van Brasschaat; HCP Jean-Claude Gunst, Directeur-Coördinator Federale Politie Arrondissement Antwerpen, HCP Bart Van Cleuvenbergen, korpschef van de Politiezone Brasschaat en HCP Luc Geens, Korpschef van Politiezone Heist.

Bij deze controlepost werd ook één van de drugdetectietoestellen van de Scheepvaart-politie ingezet om een snelle controle op aanwezigheid van drugs mogelijk te maken. Het drugdetectietoestel geeft een goede indicatie alvorens een meer doorgedreven fouille van het voertuig en/of de inzittenden te doen of een drugtest af te nemen.

Aansluitend ging de gouverneur langs bij een controlepost in Loenhout van Politiezonde Grens. Daar werd ze opgewacht door de burgemeester van Wuustwezel, Dieter Wouters, en door HCP Rudy Verbeeck, Korpschef Politiezone Grens.

Gouverneur Cathy Berx: "Voor alles,  heel hartelijk dank aan alle politiemensen, de studenten van Campus Vesta en aan allen die van de WODCA-controles steeds weer een succes maken. Het is vooral dankzij hun inzet dat een cruciale gedrags- en mentaliteitswijziging kan worden afgedwongen die cruciaal is om het aantal weekendongevallen en verkeersslachtoffers door nachtelijke weekendongevallen duurzaam terug te dringen.”

Resultaten van de controles van de WODCA-actie van 17-18 maart

Resultaten WODCA-snelheidscontroles

1 377 bestuurders werden op snelheid gecontroleerd. Daarvan reden er 42 te snel (3.1 %).

Resultaten WODCA-alcoholcontroles

5 714 bestuurders werden aan een alcoholcontrole onderworpen, waarvan 184 bestuurders een positieve ademtest aflegden (3.2 %).  Van de 184 bestuurders die meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed hadden, hadden 106 bestuurders zelfs meer dan 0,8 promille in het bloed (of 58 %).

Resultaten WODCA-drugscontroles

Bij 31 chauffeurs werd een speekseltest afgenomen. 14 chauffeurs testten positief op de speekseltest en moesten een bloedproef ondergaan.

Ingetrokken rijbewijzen

37 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Toelichting bij de cijfers van de controlenacht van 17-18 oktober 2018
Gouverneur Cathy Berx: “Tijdens de nacht van zaterdag op zondag werd 3.2 % van de gecontroleerde bestuurders betrapt op rijden onder invloed bij grootschalige controleacties in de provincie. In vergelijking met de resultaten van de vorige grootschalige WODCA-controlenacht van oktober 14-15 oktober 2017 (3.0 %) gaat het om een gelijkaardig resultaat. Helaas blijkt ook deze keer weer dat van de bestuurders die een positieve ademtest aflegden, het merendeel (58%) méér dan 0.8 promille in het bloed heeft.  

Het aantal chauffeurs dat te snel rijdt, daalt voor de tweede keer op rij met ruim 3 %. Bij een gelijkaardige controlenacht in maart 2017 reed nog zowat 1 op 10 chauffeurs van de op snelheid gecontroleerde bestuurders te snel (9.8 %). Tijdens de vorige provinciale WODCA-controlenacht van oktober 14-15 oktober 2017 was dat 6.5%, of ongeveer 1 op 15 bestuurders.  Afgelopen weekend zakte dat aantal nog eens aanzienlijk, en werden ongeveer 1 op 30 gecontroleerde bestuurders of 3.1 % betrapt op te snel rijden.”  

“Bij elk bezoek aan de WODCA-acties  stel ik vast dat verkeersveiligheid helaas nooit verworven is, maar elke dag opnieuw moeten worden waargemaakt door álle verkeersgebruikers: vrachtwagenchauffeurs, automobilisten, bus –en tramchauffeurs, motorrijders, fietsers, voetgangers.  Het enige perspectief is en blijft nul slachtoffers. Elk verkeersslachtoffer door een ongeval is er één te veel. Minstens even belangrijk als veel controles uitvoeren is die cruciale mentaliteitsverandering en inzet op intelligente systemen als automatische snelheidsbegrenzer, een automatisch remsysteem, apps tegen smartphonegebruik achter het stuur, een alcoholslot als standaard uitrusting en een zwarte doos die het verkeersgedrag registreert en chauffeurs kan aanzetten tot verantwoord rijgedrag. Daarvoor zal ik me blijven inzetten.”

Project Verkeersveilige gemeente provincie Antwerpen laat 16 gemeenten als eersten instappen in kosteloos begeleidingstraject

publish date
14.03.2018

Nul slachtoffers in en door het verkeer…Voor Provincie Antwerpen, VSV en OVK is dit dé doelstelling van een goed verkeersveiligheidsbeleid. Met het oog op een drastische daling van het aantal verkeersslachtoffers, nodigen gouverneur Cathy Berx en gedeputeerde voor Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens alle gemeenten uit om samen ‘vision zero’ te realiseren met het project Verkeersveilige Gemeente.
 
Volgens gouverneur Cathy Berx komt het project geen seconde te vroeg.  Het is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de Federale Diensten van de gouverneur, de Dienst Mobiliteit van de provincie, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK). “Zolang er een dode of zwaargewonde valt in en door het verkeer, vind ik euforie misplaatst. Een doelstelling die ‘streeft’ naar weliswaar maximum 420 verkeersdoden blijft verbazen. Na de Veiligheidsconferentie van 2016 met als thema Verkeersveiligheid en innovatie, de goed ingeburgerde WODCA-controles en twee openingsredes over het thema, is het hoog tijd voor meer concrete actie. Vandaar het project Verkeersveilige gemeente provincie Antwerpen. Het gaat nog een stap verder dan sterke verkeersveiligheidsinitiatieven van VSV en OVK vzw. Van deelnemende gemeenten verwacht het zowel een inspannings- als resultaatsverbintenis. Inspanningen zijn goed en noodzakelijk. Resultaat: geen slachtoffers meer in en door het verkeer, is wat echt telt en wat ons allen zou moeten verbinden.”

40 kandidaat-gemeenten, 16 geselecteerde gemeenten

Tot eind januari kregen alle gemeenten uit de provincie de tijd om zich kandidaat te stellen. De reacties waren erg positief. Maar liefst 40 gemeenten stelden zich kandidaat: Arendonk, Balen, Beerse, Berlaar, Bonheiden, Bornem, Borsbeek, Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Herselt, Hoogstraten, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kasterlee, Kontich, Lille, Lint, Malle, Meerhout, Mol, Nijlen, Oud-Turnhout, Puurs, Ranst, Ravels, Rijkevorsel, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Wijnegem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel.
 
Luk Lemmens: “Uit die groep selecteerden we vervolgens 16 gemeenten op basis van de ongevallencijfers uit 2015, 2016 en 2017 en de politiezones. Vanaf eind maart gaan zij als eerste van start met hun kosteloze begeleidingstraject. Meer concreet gaat het om Bornem, Borsbeek, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Puurs, Ravels, Rijkevorsel, Schelle, Sint-Amands, Vorselaar, Wijnegem en tot slot Wuustwezel. Na 2018 starten opnieuw 10 à 15 nieuwe gemeenten. Gemeenten die dit jaar niet werden geselecteerd, krijgen uiteraard een nieuwe kans.”
 
Vanmiddag stelden Gouverneur Cathy Berx en gedeputeerde Luk Lemmens het project Verkeersveilige gemeente provincie Antwerpen voor in de Antwerpse stadsschouwburg.  In de zaal heel wat burgemeesters en schepenen, verkeersveiligheidspartners, provincieraadsleden en ook leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs. Jean Bosco Safari schreef en bracht het ZERO-lied. Spoedverpleegkundigen Stef Vanlee en Rudy Claeys brachten er hun aangrijpende theatervoorstelling Fractie van een seconde.  Dat hoofdrolspeler Stef Vanlee eerder deze week zelf nog een goede vriend verloor in een tragisch verkeersongeval, bewijst nog maar eens dat de voorstelling dagelijks helaas nauwelijks aan relevantie inboet.  

Project Verkeersveilige gemeente provincie Antwerpen: een kosteloos begeleidingstraject

De 16 geselecteerde gemeenten starten hun kosteloze begeleidingstraject Verkeersveilige gemeente met  SAVE steden & gemeenten en ondertekenen hun SAVE-charter bij OVK vzw. Als partner van VSV staat Studiebureau Tridée garant voor de coaching van de gemeenten en politie. Tridée en VSV voeren een grondig voorbereidend onderzoek en formuleren acties ter bevordering van de verkeersveiligheid in elke gemeente. Deze liggen aan de basis van een individueel SAVE-actieplan gebaseerd op zeven algemene doelstellingen.
 
Vervolgens zijn de gemeenten aan zet om die verkeersveiligheidsacties succesvol uit te voeren. Slagen ze daarin, dan behalen ze het SAVE-label, uitgereikt voor OVK vzw. In een derde en laatste fase begeleiden de dienst Mobiliteit van provincie Antwerpen en de Federale Diensten van de Gouverneur gemeenten intensief bij de verdere concrete uitwerking van de verkeersveiligheidsacties. De focus ligt dan zeer bewust en uitgesproken op meetbare resultaten en effecten. Gemeenten die hoog mikken, kunnen het ZERO-label halen.
 
In totaal zijn er drie ZERO-deellabels te verwerven. Het project Verkeersveilige gemeente voorziet niet in harde deadlines.  Gemeenten werken dus op eigen tempo hun project Verkeersveilige gemeente af. Het project voorziet wel in een duidelijke en gedeelde doelstelling: ZERO doden en zwaargewonden in en door het verkeer.
 
Gouverneur Cathy Berx: “Als gemeenten meer dan ooit hun nek uitsteken om het verkeer veiliger te maken, kunnen ze de federale en Vlaamse overheid met nog meer recht en rede op hun verantwoordelijkheden wijzen voor een nog meer doorgedreven handhaving en veiliger gewestwegen. Maar als steeds zullen vooral ook alle weggebruikers rekening moeten houden met elkaar en in het bijzonder met fietsers, voetgangers en inzittenden.”
 
Luk Lemmens: “Als provincie nemen we graag onze gemeente-overschrijdende, coördinerende rol op. Met het project Verkeersveilige gemeente voegen we hier een luik aan toe. We bieden een kosteloos coaching- en begeleidingstraject voor gemeenten aan om samen met de  Vlaamse Stichting Verkeerskunde en provincie verder te werken aan meer en betere verkeersveiligheid. Daarbij gaan we voor meetbare resultaten. Met de mobiliteitsstudies, de fietsbarometer en de Grote Fietsenquête heeft de provincie een grote expertise hierin opgebouwd. Onze opgedane kennis wenden we nu graag aan voor het project Verkeersveilige gemeente. Samen met de waardevolle kennis van onze partners, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en Ouders van Verongelukte kinderen.”
 
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “90% van de wegen in Vlaanderen valt onder het beheer van steden en gemeenten. Lokale overheden zijn dan ook een onmisbare partner om de Vlaamse doelstellingen inzake verkeersveiligheid te realiseren. Een systematische aanpak die vertrekt van een grondige analyse kan hierin een grote meerwaarde betekenen en de efficiëntie van verkeersveiligheidsmaatregelen vergroten.”

Koen Van Wonterghem: "OVK ziet in deze samenwerking een uitgelezen kans om de ultieme doelstelling van haar project SAVE Steden & Gemeenten daadwerkelijk dichterbij te doen komen", zegt gedelegeerd bestuurder Koen Van Wonterghem, "namelijk dat lokale besturen op elk ogenblik en bij elke beleidsdaad of maatregel bewust met verkeersveiligheid bezig zijn."

 

Openingsrede 2017: Mobiliteit 2030: innovatieve mobiliteit als motor van een duurzame toekomst

publish date
30.11.2017

Op vrijdag 1 december sprak gouverneur Cathy Berx haar jaarlijkse 'state of the province' uit voor de voltallige provincieraad.  Als steeds koos ze voor een thema dat haar nauw aan het hart ligt.  Dit jaar is dat mobiliteit, met bijzondere aandacht voor duurzamere mobiliteit, voor veiliger verkeer, en hoe innovatieve oplossingen daartoe kunnen bijdragen.

Gouverneur Cathy Berx: “De kansen en mogelijkheden die voorhanden zijn om onze mobiliteit duurzamer en ons verkeer veiliger te maken, zijn gigantisch.  De kennis, knowhow én voorbeelden van hoe het kan en hoe het zou moeten, zijn ruim beschikbaar.  Dit ook heel concreet aantonen en duidelijk maken, is de opzet van mijn openingsrede. Overheden, burgers, ondernemers, scholen, geëngageerde verenigingen ertoe bewegen om met deze ideeën en inspiratie ook effectief aan de slag te gaan om ons verkeer duurzamer en veiliger te maken, dat is mijn ambitie.”

3 thema’s, 8 boeiende gastsprekers, 10 actiepunten

En vooral : ZERO slachtoffers.

#gavoorzero ongevallen en verkeersslachtoffers 

Gouverneur Cathy Berx stelt het ZERO-traject voor, een coaching- en begeleidingstraject dat samen met de provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur,  en Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw werd uitgewerkt.  Lokale besturen die verkeersknelpunten succesvol aanpakken en/of de veiligheid effectief verbeteren op gevaarlijke kruispunten komen vanaf 2018 in aanmerking voor het ZERO-label. Op 13 maart 2018 worden tijdens een groots kick-off moment in de Antwerpse Stadsschouwburg de eerste labels uitgereikt.

Een lokaal bestuur dat zijn strepen al meer dan verdiende op vlak van veilig en duurzaam verkeer, is Bonheiden. Het verhaal van burgemeester Guido Vaganée over hoe een smart-city oplossing op maat van een gemeente het verschil kan maken voor zowat de hele schoolgaande jeugd binnen de gemeente, is grandioos.

Al even begeesterend presenteerde Dominique De Munck zijn grootste doel en droom: op de kortst mogelijke termijn, ‘nieuwe technologie in functie van burgerschap op de weg’ echt populair maken door middel van nudging, social pressure en aangepaste fiscaliteit.

#gavoorzero emissie

Duurzamere mobiliteit, een uitdaging en een opdracht die dringend om actie vraagt.  Uiteraard het wegvervoer, maar ook lucht -en scheepvaart zullen grote én snelle bijdragen moeten leveren.  Yannick Spillemaeckers toonde aan hoe hij met zijn technologische start-up Hakka innovatieve logistiek en een substantiële CO2-reductie uittekent en realiseert voor containertransportbedrijven.   Ook in eigen huis is er veel aandacht voor veilige en duurzame mobiliteit.  Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens legde uit waar en hoe de provincie daarop inzet.  In het bijzonder de fietsostrades en initiatieven als de fietsbarometer maken van de provincie Antwerpen een mobiliteitslaboratorium. 

#gavoorinnovatie

Innovatieve technologieën en mobiliteitsoplossingen zullen, mede dankzij de digitalisering, het gebruik en delen van big data,  bijdragen tot veiliger verkeer en duurzamere mobiliteit. Tenminste, als alle beschikbare en toekomstige technologie en knowhow ook daadwerkelijk slim gebruikt en geïmplementeerd worden. Dat innovatie en regulering hand in hand moeten gaan, spreekt voor zich. 

Van Quinten Passchier van de Rotterdamse Mobiliteit Centrale kon u horen hoe bij onze noorderburen ‘Mobiliteit als Dienst’ er concreet vorm kreeg: Mobility als service dankzij digitale dienstverlening waarbij de klant centraal staat. 
Dat digitaal onlosmakelijk verbonden is met onze toekomstige mobiliteit, was ook de boodschap Wim Michiels van het bedrijf Anyways.  ‘Big data’ verzamelen én ook inzetten om zo data-gestuurd slimme mobiliteit en innovatieve routeplanning te realiseren, dat is zijn core-business.

Voor Marc Kegelaers van UniFLY zijn dat dan weer drones.  Van hem leerden we dat er best wel wat bij komt kijken om drones te laten vliegen, en dat er heuse verkeersmanagementsystemen nodig zijn om het droneverkeer in goede banen te leiden. Meer nog bleef ons bij hoeveel transport er van de baan kan als drones ook effectief en massaal ingezet kunnen worden om bijvoorbeeld pakketjes te leveren. Actie. En wel nu. 

Verkeersveiligheid, duurzaamheid en innovatie zullen, in zekere zin helaas, nog vele jaren zeer belangrijke thema’s blijven. De maatschappelijke verontwaardiging en roep om duurzame oplossingen worden terecht steeds groter. Ook de media besteedt er –terecht en zeer gewaardeerd- heel wat aandacht aan.

Van Bart Wolput, projectmanager bij Smart Mobility, konden we horen hoe lokale overheden zelf aan de slag kunnen met al deze nieuwigheden, en hoe ze zich kunnen voorbereiden op en inschrijven in de mobiliteitstransitie. Om af te sluiten presenteerde gouverneur Cathy Berx 10 actiepunten.

Online platform: www.visionzerocathyberx.be

Deze punten vindt u samen met nog heel wat meer achtergrond en info terug op het online platform dat speciaal voor deze openingsrede werd ontwikkeld.  Het creatieteam van de provincie Antwerpen zorgde voor een frisse lay-out en uitwerking van deze rede ‘nieuwe stijl’.

Het resultaat kan u raadplegen op http://visionzerocathyberx.be/. Verken zelf en klik doorheen de verschillende thema’s, de presentaties van de sprekers, aangevuld met nog veel meer ideeën, concepten, projecten. 

De uitgesproken tekst van de openingsrede kan u hier nalezen.

Internationale Dag van de Vrijwilliger 5 december 2017

publish date
21.11.2017

Op dinsdag 5 december zetten we alle vrijwilligers in de bloemetjes. Misschien wil ook u de BIN-medewerkers uit uw wijk bedanken voor de geleverde inspanningen of iemand anders op een originele manier een hartverwarmende e-card bezorgen? Zoek en vind daarvoor inspiratie op de website van Vrijwilligerswerk Vlaanderen.

 

 

Vice-eersteminister Jan Jambon en provinciegouverneur Cathy Berx lanceren Certificaat Inbraak Veilig in politiezone Geel-Laakdal-Meerhout

publish date
08.09.2017

Vandaag stelden minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en gouverneur Cathy Berx in aanwezigheid van andere federale en lokale veiligheidspartners en met de steun van AG Insurance het Certificaat Inbraak Veilig voor in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Met dit Certificaat toon je aan dat je woning over een goede basisbeveiliging beschikt en ontmoedig je potentiële inbrekers. Binnen de provincie Antwerpen pioniert de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout met de instap in het proefproject. Ze volgt daarmee het voorbeeld van de provincie Vlaams-Brabant die het Certificaat begin dit jaar als eerste in België invoerde. 

Het Certificaat Inbraak Veilig als stimulans
Wie wil er geen beveiligde woning?  Velen dénken dat hun huis goed beveiligd is. Al te vaak is de werkelijkheid helaas anders. Jaarlijks tellen we in België meer dan 55.000 woninginbraken. In 2016 waren er dat alleen al in de provincie Antwerpen 7374. Om dat cijfer terug te dringen werkten deskundigen op vlak van inbraakpreventie het Certificaat Inbraak Veilig uit naar analogie met het Politiekeurmerk Veilig Wonen in Nederland. Dit Certificaat verwijst naar werkbare normen en minimale eisen om woningen tegen inbraken te beschermen.

Wanneer komt u in aanmerking  voor het Certificaat?

Om het Certificaat Inbraak Veilig te behalen vraagt u een gratis inbraakpreventief advies aan bij de lokale politie, de preventiedienst van uw gemeente of surft u naar www.diefstalpreventieadviseur.be. Daarna voert  u de geadviseerde maatregelen uit. In deelnemende politiezones kan u vervolgens in aanmerking komen voor het Certificaat Inbraak Veilig. De inbraakpreventie-adviseur controleert of de geadviseerde maatregelen goed zijn opgevolgd. Zo ja, dan wordt het Certificaat Inbraak Veilig uitgereikt. In deelnemende politiezones ontvangt u behalve een attest dat tien tien jaar geldig blijft, ook een sticker en een plaatje dat u aan uw gevel kan bevestigen. Mogelijk zet u zo ook uw buren aan om uw goede voorbeeld te volgen en inbrekers minder kans te geven. Op de website www.certificaatinbraakveilig.be vindt u alle informatie over het Certificaat.

Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout als eerste van start in de provincie Antwerpen
Goede voorbeelden inspireren. Samen met de politiezones Geel-Laakdal-Meerhout en Rupel van de provincie Antwerpen werkte de provincie Vlaams-Brabant begin 2017 het Certificaat Inbraak Veilig uit. In de provincie Antwerpen start de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout met het proefproject Certificaat Inbraak Veilig. Vanaf 2018 kunnen ook andere politiezones en gemeenten in de provincie Antwerpen met het Certificaat aan de slag.

Gezamenlijk initiatief, provinciaal en lokaal charter
Het Certificaat is een gezamenlijk initiatief van verschillende partners: gouverneur, burgemeesters, korpschef, federale politie en procureur des Konings maken er samen werk van. Elke partner neemt een engagement op om samen met de burger woninginbraken te voorkomen. Als cruciale partner verleende ook AS Insurance haar medewerking aan de totstandkoming van het Certificaat Inbraak Veilig. AS Insurance gelooft net als wij sterk in de slaagkansen van dit project. Het bedrijf werkte in overleg met PZ Geel-Laakdal-Meerhout o.m. de brochure, de promotiefilm en de nationale communicatiecampagne uit.

1dagniet
1dagniet gaat dit jaar door op vrijdag 27 oktober. Naar jaarlijkse gewoonte streven we die dag naar ZERO-woninginbraken in België én Nederland. Met deze actiedag moedigen we iedereen aan om van de woning, straat en wijk een (inbraak)veilige(r) plek te maken. Meer informatie en een overzicht van alle initiatieven vindt u op www.1dagniet.be 

 

Toekomst synagoge Heide (Kalmthout) hoopvol: Vlaams minister-president Bourgeois ondertekent premiebesluit in Kalmthout

publish date
06.09.2017

Op dinsdag 5 september 2017 verzamelden Vlaams minister-president Geert Bourgeois, o.a. bevoegd voor Onroerend Erfgoed, Antwerps gouverneur Cathy Berx, Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs en vertegenwoordigers van de vzw Synagoge Heide-Kalmthout en van de joodse gemeenschappen Machsike Hadas en Shomre Hadas in Kalmthout om er het verhaal van de synagoge van Heide (Kalmthout) en het restauratiedossier toe te lichten.  De boeiende geschiedenis, de uitdagingen in het complexe dossier, en vooral, een eerste grote stap naar herstel en herwaardering van dit heel bijzonder stuk erfgoed in Kalmthout kwamen tijdens het persmoment aan bod.    

Bovendien tekende Vlaams minister-president Geert Bourgeois er ook het Besluit tot toekenning van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure voor het uitvoeren van beheersmaatregelen en werkzaamheden aan of diensten voor beschermd onroerend erfgoed: een kleine premie voor dringende stutwerken en instandhoudingswerken, maar een grote stap voor de toekomst van de synagoge.

Programma persmoment:

 • Minister-president Geert Bourgeois:
  Belang van het premiebesluit – korte geschiedenis van de synagoge

 • Gouverneur Cathy Berx:
  Geschiedenis van het complexe synagogedossier – samen met verschillende partners oplossingen zoeken én ook vinden

 • Burgemeester Lukas Jacobs
  Toelichting over de sporen van Joods erfgoed in Kalmthout en over het belang van het synagogegebouw voor de gemeente.

 • Advocaat Koen Maenhout, beheerder van de synagoge Kalmthout
  Toelichting bij de instandhoudingswerken, korte blik op de toekomst.


Aansluitend sprak Operrabijn Lieberman zijn dank uit aan alle betrokkenen.  Aansluitend trokken de aanwezigen naar het synagogegebouw zelf, in de Leopoldstraat in Heide.  Vertegenwoordigers van de vzw “Synagoge Heide” en van de joodse gemeenschappen Machsike Hadas en Shomre Hadas gaven ter plaatse toelichting bij het gebouw, bij de geschiedenis  ervan, en bij de joodse eredienst. Een artikel dat verscheen naar aanleiding van het premiebesluit kan u hier nalezen.
 

Volgende