Complexe investeringsprojecten

Op 30 november 2009 installeerde de Vlaamse regering de Commissie Investeringsprojecten onder mijn voorzitterschap. De opdracht van deze commissie luidde als volgt:

1. Maak een tijdsmatige analyse van de oorzaken van de moeilijke en trage besluitvormingsprocessen vanaf hun voorbereiding en formele start tot het definitief van kracht worden ervan en houd daarbij rekening met buitenlandse voorbeelden.

2. Werk concrete voorstellen uit voor verbetering van de besluitvormingsprocessen en -procedures, binnen een breed kader, met het oog op een beter evenwicht tussen het algemeen en het privaat belang. De voorgestelde aanpassingen en wijzigingen moeten zowel gelden voor alle projecten ongeacht of het initiatief uitgaat van een publiekrechtelijk dan wel een private investeerder, dan wel of het een Publiek Private Samenwerkings-project (PPS) betreft.

De resultaten van de Commissie Berx werden gebundeld in het verslag van de Commissie Investeringsprojecten, dat je hieronder kunt downloaden. Het bevat concrete voorstellen om bestuurlijke processen te vereenvoudigen, te stroomlijnen en te versnellen zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijke inspraak en betrokkenheid van alle stakeholders en betrokkenen. Het rapport bevat 47 concrete voorstellen om processen te optimaliseren, procedures te vereenvoudigen, de interbestuurlijke samenwerking te verbeteren én de bestuursrechtspraak substantieel te hervormen met het oog op een beter evenwicht tussen het individueel en het algemeen belang.

De werkzaamheden van de Commissie liepen parallel met die van de expertencommissie van de Vlaamse regering onder leiding van Johan Sauwens. Deze Commissie organiseerde onder andere hoorzittingen met de Vlaamse Havencommissie, de Mobiliteitsraad Vlaanderen, diverse administraties, VOKA, het middenveld, etcetera,


Vervolgtraject Vlaamse regering

Een aantal van de aanbevelingen van de Commissies Berx en Sauwens werden geconcretiseerd in de Visienota “Versnellen van investeringsprojecten”2 die de Vlaamse Regering op 15 oktober 2010 goedkeurde. Op 4 juli 2013 keurde de Vlaamse regering het ontwerpdecreet van de Minaraad en SALV betreffende complexe projecten goed. Daarmee wil de Vlaamse Regering een nieuwe facultatieve besluitvormingsprocedure invoeren die specifiek bedoeld is voor zogenaamde “complexe projecten”. Het proces, en de procedure die eraan gekoppeld is, moet een optimaler, gestroomlijnder, geordender en parallel verloop kennen ten opzichte van de huidige afzonderlijke, procedures en stappen die moeten worden doorlopen in functie van het wijzigen van een bestemming door een ruimtelijk uitvoeringsplan en het bekomen van de onderscheiden vergunningen.

Schematische voorstelling (uit ontwerpdecreet Minaraad en SALV)