Gouverneur vaardigt tijdelijk captatieverbod uit in 2 bijkomende stroomgebieden

Vanaf 5 juli 2019 geldt een tijdelijk captatieverbod in 11 stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen

Download hier:

Omwille van de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een captatieverbod in voor 2 bijkomende stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen. Dit verbod geldt voor 2 provinciegrensoverschrijdende stroomgebieden, waarvan de bron in Limburg gelegen is. Dankzij een vergelijkbaar captatieverbod van Limburgs gouverneur Herman Reynders mag ook in Limburg geen water gecapteerd worden uit deze waterlopen gelegen in kwetsbare stroomgebieden. Door goede afstemming en onderlinge samenwerking, zorgen beide gouverneurs zo voor een consequente instandhouding resp. niet verdere achteruitgang van de goede ecologische toestand van beide onbevaarbare waterlopen.

Eerder deze week vaardigde de gouverneur al een tijdelijk captatieverbod uit voor 9 stroomgebieden (Laarse beek, Zwanebeek, Klein Beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske) binnen de provincie Antwerpen. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op.

Kaartmateriaal en duur captatieverboden 11 stroomgebieden

Deze kaart toont de 2 stroomgebieden waar het nieuwe captatieverbod geldt vanaf vrijdag 5 juli. Het betreft de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht in Balen. Aangezien de bron van deze waterlopen in de provincie Limburg ligt, besliste de Limburgse gouverneur om ook daar een vergelijkbaar captatieverbod in te stellen voor het deel van de onbevaarbare waterloop op Limburgs grondgebied.

In voormelde gebieden mag uit geen enkele onbevaarbare waterloop nog water worden onttrokken. Enkel het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buitenstaat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen, blijft toegestaan. Visvijvers moeten volledig worden afgekoppeld van de waterlopen.

Het besluit van 2 juli 2019 blijft onverminderd van kracht.

Deze duidelijke overzichtskaart toont alle 11 stroomgebieden waar het captatieverbod in provincie Antwerpen momenteel voor onbepaalde duur van kracht is.

U kan ze samen lezen met de kaart die de afstroomgebieden duidelijk in beeld brengt.
 
Gedifferentieerde aanpak droogte in Provincie Antwerpen

Antwerpen is de eerste provincie die een nieuwe en meer gedifferentieerde aanpak hanteert bij het beheersen van de droogteproblematiek van haar waterlopen. De provincie heeft in totaal 15 kwetsbare stroomgebieden in beeld gebracht waar duurzaam water- en natuurbeheer een sneller captatieverbod vereisen. Door extreme droogte komen immers de waterkwantiteit en -kwaliteit in gedrang, en kunnen ook planten en beschermde dieren onherroepelijk aangetast worden. In navolging van Europese wetgeving dient de provincie dit te voorkomen.

Deze maatregel komt ten goede aan het (grond)watersysteem. Door de bovenstroomse valleien te gebruiken als sponzen die het water traag loslaten, blijft de hele vallei langs de hele waterloop langer vochtig. Dat is goed voor alle dieren, planten en gewassen langs de beek.  

In de stroomgebieden waar het captatieverbod vanaf nu geldt, worden zo ook Europees beschermde vissoorten beter beschermd . Het is belangrijk dat de jarenlange inspanningen om deze soorten te behouden niet teniet worden gedaan.

Een lokaal captatieverbod is eerder een uitzonderlijke maatregel. De provincie is in haar taak als waterbeheerder vooral proactief bezig met het beheersen van de waterproblematiek door bijvoorbeeld waterlopen te hermeanderen, valleigebieden op te waarderen en overstromingsgebieden aan te leggen.

Teksten politiebesluiten en lijst met veelgestelde vragen

U kan de tekst van het politiebesluit van 2 juli 2019 en het politiebesluit van 4 juli 2019, alsook de lijst met veelgestelde vragen zowel hier als bovenaan deze pagina nalezen.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via www.cathyberx.be, www.provincieantwerpen.be/waterlopen of de Twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.