Opheffing blauwalgenverbod in provincie Antwerpen

publish date
17.10.2019

Download hier


Tijdens de zomermaanden was er heel wat blauwalgenbloei aanwezig in onze waterwegen. Omwille van de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s was een captatieverbod en verbod op zachte recreatie op verschillende kanalen in de provincie Antwerpen noodzakelijk. We stellen nu vast dat dat zachte recreatie –en captatieverbod op de kanalen niet langer nodig is.
Afgelopen maanden waren in verschillende kanalen op het grondgebied van de provincie Antwerpen en ook in Limburg blauwalgen aanwezig. Op (delen van) de kanalen Dessel–Kwaadmechelen, Dessel-Turnhout-Schoten, Bocholt–Herentals, het kanaal naar Beverlo, het Albertkanaal, het Netekanaal en de Schelde-Rijnverbinding werd er daarom een captatieverbod en een verbod op zachte recreatie ingevoerd.

Om het verbod niet langer dan strikt noodzakelijk aan te houden, controleert Vlaamse Waterweg nv onze waterwegen veelvuldig op aanwezigheid van blauwalgen. Er wordt nu geen blauwalgenbloei meer waargenomen, en ook het stalenonderzoek toont aan dat er geen gevaarlijke concentraties van toxische stoffen meer aanwezig zijn.
Daarom ondertekende gouverneur Cathy Berx op advies van De Vlaamse Waterweg Nv en in samenspraak met Limburgs provinciegouverneur Herman Reynders het politiebesluit dat het captatieverbod en het verbod op zachte recreatie opheft.
Gouverneur Cathy Berx dankt iedereen voor de opvolging van het verbod en het begrip tijdens de voorbije maanden.

Let op: er geldt wel nog een captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen in de twee stroomgebieden van de Laarse Beek en de Zwanebeek, omdat het waterpeil er nog steeds kritisch laag staat.


 

Volgende van de detaillijst