Seveso

Sevesobedrijven

In een Sevesobedrijf wordt een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen opgeslagen en/of verwerkt. Afhankelijk van de hoeveelheid gaat het om een lage of hoge drempel Sevesobedrijf. Hoe meer gevaarlijke stoffen, hoe strenger de veiligheidseisen die aan het bedrijf opgelegd worden. Met meer dan 100 bedrijven, waarvan bijna 2/3 hoge drempel, heeft de provincie Antwerpen het grootste aantal Sevesobedrijven op haar grondgebied. De volledige lijst van Sevesobedrijven kun je terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Sevesobedrijven zijn verplicht om een intern noodplan op te maken en dit om de drie jaar te testen tijdens een oefening. Deze oefeningen worden vaak georganiseerd in samenwerking met de Dienst Noodplanning en als gouverneur neem ik ook regelmatig deel aan dergelijke oefeningen. In het intern noodplan staan procedures beschreven die het bedrijf zelf kan inschakelen tijdens een incident. Als de middelen van het bedrijf door de ernst en/of omvang van de noodsituatie niet toereikend zijn, worden de externe (overheids)hulpdiensten ingeschakeld. Een optimale afstemming van de interne noodplannen (bedrijf) en de externe noodplannen (overheid) is hierbij noodzakelijk. Als gouverneur ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van de bijzondere nood- en interventieplannen voor elk Sevesobedrijf op het grondgebied van de provincie Antwerpen.


Seveso is een stadje in Noord-Italië, dat in juli 1976 kreeg af te rekenen met de gevolgen van een zware chemische ramp. Bij dit ongeval werd een toxische stof, dioxine, uitgestoten. Er vielen geen dodelijke slachtoffers, maar een groot deel van de bevolking werd ernstig verminkt door het gifgas. De ramp trok de aandacht van de Europese Gemeenschap, waardoor actie werd ondernomen om de wetgeving uit te werken zodat de omwonenden en de omgeving beter beschermd zijn tegen de gevaren van industriële ongevallen. De hierop uitgewerkte Europese richtlijn, ook Sevesorichtlijn genoemd, stelt de drempel vast van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen waarboven een bedrijf onderworpen is aan de Europese reglementering.

Meer informatie over Sevesobedrijven kan je vinden op de website: www.seveso.be of in de informatiebrochure.